Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 120
Dans - Dans

 

 

formand, gårdejer N. Nielsen, Hobro, der er næstformand. samt af gårdejerne J. Buhl, Har­te, J. P. Just, Uge, Chr. Pedersen, Oure, N. Sø­rensen, Neble og H. P. Hansen, Ørslev.

 

Selskabet, som oprindelig havde sit hjem­sted i Århus, flyttede i juli 1920 til Køben-havn og indrettede hovedkontor i "Axelborg", der netop lige var færdigbygget. Kontoret i Århus bibeholdtes som afdelingskontor.

 

”Axelborg”

 

Senere er oprettet afdelingskontorer i Odense 1922, Aalborg 1933, Esbjerg 1934, Skive 1937, Ran­ders 1938 og Aabenraa 1938.

Endvidere er der etableret mindre kontorer i Grenaa, Hirtshals, Hobro, Holbæk, Horsens, Kolding, Næstved, Svendborg, Sæby og Vejle.

Som et led i bestræbelserne for at skaffe de lavest mulige forsendelsesomkostninger har selskabet stadig gennem årene forøget antal­let af de pladser, hvortil der direkte tages varer, og der er nu tilførsel til 114 havne og fast lagerplads i 48 byer.

Selskabet råder nu over 39 egne pakhuse fordelt over hele landet med 10 på Sjælland, 1 på Bornholm, 7 på Fyn og 21 i Jylland.

Som medlemmer optages lokalforeninger.

Der kan oprettes lokalforeninger i hver by, sogn eller - anden passende oplandsbegræns­ning; de skal være organiseret som andelssel­skaber, og deres vedtægter skal være i over­ensstemmelse med de i hovedforeningens ved­tægter indeholdte regler om købepligt, ga­ranti, ind- og udtræden etc.

En lokalforening skal som regel bestå af mindst 10 andelsha­vere samt være åben for tilgang af nye an­delshavere. Endvidere kan brugsforeninger, foderstofforeninger eller lignende andelsfor­eninger optages som medlemmer.

I D.A.G. kan alle være med uanset deres jordbrugs størrel­se, og i D.A.G. findes derfor landbrug lige fra det mindste til det største.

Alle har lige ret, og gennem lokalforeningerne er andels­havere ligeberettigede ejere i D.A.G. i forhold til deres reservefondsandel.

Adresse: "Axelborg", Vesterbrogade 4 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Andels Smøreksportforening.

Grundlagt i juli 1895 af 9 sydjydske andelsmejerier under navn af Dansk Andels Smørpakkeri. Forenin­gens første formand var branddirektør Ras­mussen, Højrupgaard ved Kolding.

Formålet var at oparbejde pakning og salg af usaltet smør for London-markedet, og man fortsatte med vekslende held hermed indtil 1909, da man omdannede virksomheden til en almindelig smøreksportforretning. Samtidig med denne forandring blev den i forbindelse med pakkeriet oprettede ægeksport solgt til Dansk Andels Ægeksport, og kort efter for­andredes navnet til det nuværende.

I de herefter forløbne år er virksomheden, der nu virker som salgsorganisation for 140 fortrinsvis jydske andelsmejerier, vokset jævnt og støt, således at omsætningen i de sidste år har været på omkring 107 millioner kroner årlig.

Nuværende bestyrelse: gårdejer Niels Of­fersen, Vinding pr. Sørvad, der er formand, proprietær Bundsgaard, Toftegaard, pr. Ge­sten, gårdejer Jens Nielsen, Godballe, pr. Faare, gårdejer Eske Grønborg, Hesselhogaard, pr. Gaarde, gårdejer P. Helt Hansen, Lund, pr. Mølby, mejeribestyrer J. P. Bruun, Maltbæk Andelsmejeri, pr. Brørup, og mejeribestyrer K. Ørum, Skern Andelsmejeri, Skern.

 

Dansk Andels Smøreksportforening, Esbjerg

 

 

Direktør (siden 1918): J. Høgbjerg (f. 22. juni 1886).

Adresse: østre Havnevej, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Andels Ægexport, andelsselskab.

Stif­tet i 1895 af danske ægproducenter med det formål gennem kvalitetsbetaling for æg at frembringe den bedst mulige eksportvare. For at kunne gennemføre kvalitetsbetalingen ind­førte D. A. Æ. den såkaldte producentstemp­ling, d. v. s. at hver producent stempler alle de æg, han leverer til selskabet, med et ham tildelt kendetegningsnummer. På den måde bliver det muligt på et hvilket som helst tids­punkt at vide, hvilke producenter, der har le­veret de enkelte æg, og ved kvalitetsundersø­gelsen af æggene på ægpakkerierne kan man da drage omsorg for, at fradrag for de fra­sorterede kvalitetsforringede æg bliver ført ud til de producenter, der har leveret disse æg.

D. A. Æ. har iøvrigt ved sin indsats gennem årene bidraget stærkt til fremgang indenfor

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage