Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 114
 
A/S DAMPSKIBSSELSKABET "HElMDAL"

 

 

Den 16. jan. 1895 mødtes i firmaet L. H. Carls lokaler, Fredericiagade nr. 18, d'herrer: grosserer Adolf Carl, kaptajn Martin Carl, grosserer O. Ekman, grosserer H. Klitgaard, konsul F. Krebs, kap­tajn H. L. Hansen, overretssagfører Carl Meyer og cand. jur. J. Finsen for at kon­stituere Aktieselska­bet Dampskibsselskabet Heimdal, hvori de hav­de tegnet sig som ak­tionærer.

Der vedtoges love, ifølge hvilke Martin Carl skulle være korresponderende reder, og til kommitterede i bestyrelsen valgtes grosse­rer O. Ekman, grosserer H. Klitgaard og over­retssagfører Carl Meyer.

 

 

                

Martin Carl

 

Aktiekapitalen var fastsat til kr. 350.000. Ka­pitalen udvidedes efterhånden, til den i 1907 var nået til kr. 2.000.000, hvilken højde den bevarede indtil 1921, da den ved opkøb til 515 % i anledning af et spekulationsangreb blev nedsat til kr. 600.000. I 1936 blev den udvidet til kr. 1.000.000.

Selskabets første to skibe var købt brugte.

Efterhånden udvidedes flåden ved nybygning med 10 skibe, og efter at de oprindelige skibe var solgt, byggedes to nye.

Skibenes størrelse var op til ca. 2000 t. d. w.

I 1912 byggedes et nyt skib, der var på 3500 t. d. w. Alle disse skibe var gode og Økonomiske efter tidens krav. Under krigen 1914-18 gik det slemt ud­over selskabets flåde, idet 9 af dens 13 skibe blev sænkede.

I 1909 oprettede skibsreder Carl firmaet M a r t i n  C a r l, og selskabets vedtægter æn­dredes således, at fremtidig var firmaet Mar­tin Carl korresponderende reder for selskabet.

I 1913 optog Martin Carl sin søn, Hans P. Carl (f. -1887, d. 1948), i firmaet.

Efter skibsreder Martin Carls død i 1921 optages en anden søn, Axel Carl (f. 1895, d. 1936), i firmaet, og de to brødre førte selska­bet videre og udvidede efterhånden flåden med Dampskibet "Romø" i 1923, der blev bygget på overtaget kontrakt, samt dampskibene "Martin Carl", "Manø" og "Aarø", endvidere blev en brugt damper "Askø" købt til erstat­ning af s.s. "Anine", der var forlist i 1925. Derefter byggedes dampskibene "Sejrø" og "Samsø".

Disse fem til selskabet byggede skibe var på ca. 2500 t. d.w. og ifølge selskabets tradition gode og praktiske efter tidens krav.

Fra Skibsreder Axel Carls død i okt. 1936 videreførte hans broder, Hans P. Carl, firmaet som eneindehaver indtil d. 5. nov. 1940, da han optog sin søn Jørgen Carl (f. 1915) som medindehaver.

Fra 1948 er sidstnævnte ene­indehaver.

I 1937 udvidedes flåden med s.s. "Kalø" (3250 t. d. w.), og dette skib ligesom nybygnin­gen s.s. "Axel Carl" (3400 t. d. w.) leveret ult.

april 1940, betød en yderligere værdifuld for­øgelse af selskabets flåde, der derefter omfat­tede 19150 tons d. w.

Medens selskabets flåde i tidligere tid ho­vedsagelig sejlede i Østersøen, Nordsøen, Hvi­dehavet og vestlige Middelhav, har selskabet i de senere år set sin fordel ved fortrinsvis

 

 

 

s. s. Axel Carl

 

 

s. s. Martin Carl

 

 

s. s. Poul Carl

 

 

s. s. Hans P.  Carl

 

 

at beskæftige skibene i forskellige oversøiske farter, hvad de er særlig velegnede til.

Under den anden verdenskrig var skibene beskæftiget efter Fragtnævnets direktiver, dels

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage