Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side    
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 208
Gyll - Haan
 

Michael Gylling, købmandsforretning og træ­lasthandel.

Grundl. ca. 1775 af P. Laboe. Inde­haver (siden 1930): Michael Gylling (f. 1904).

Adresse: Kolby Kaas pr. Kolby, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Gylling-Folkmann, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. maj 1907 af H. Gylling-Folk­mann (f. 1882), som fremdeles er indehaver af forretningen, nu sammen med sønnen, H. Gylling-Folkmann, jun. (f. 1916).

Adresse: Stationsvej, Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. V. Günther, murerforretning.

Grundl. d. 25. jan. 1870 af r. C. Günther (f. 1830, d. 1904). Indehaver (siden 28. april 1892): sønnen, A. V. Günther (f. 1870).

Adresse: Bangertsgade 11, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gyro A/S, Skive Jernstøberi & Maskinfabrik.

Grundl. i 1881 af brødrene Johansen. I 1929 omdannet til aktieselskab under navn Siliam Bjerre, som ændredes i 1933. Nuværende di­rektør: hofjægermester, godsejer T. A. Foss (f. 1894).

Adresse: 0sterbro 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leopold Gyth, grossererfirma.

Grundl. i 1885 af Leopold Gyth (f. 1860, d. 1929).

I 1929 overtaget af J. M. Kvist (f. 1881).

Adresse: Ny Toldbodgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BRØDRENE GÜTHLER

Possementmagerfirma. Denne Forretning, der skal være grundlagt 1762, gik i 1878 over til Firmaet Brødre. Güthler, af hvis Indehavere Johannes Güthler og Evald Güthler, sidstnævnte er afgået ved Døden 1905.

Adresse: Dronningens Tværgade 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Brødrene Güthler, Possementmagerfirma

Grundl. d. 11. juni 1760 af Jacob Heinrich Hansen. Nuværende indehaver: fru A. E. Güthler.

Adresse: Bredgade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Gytkiærs Eftf., kaffe en gros.

Grundl. i 1902 af Jul. Gytkiær (f. 1876, død 1948). I 1948 overtaget af Aage Stenberg Jensen (f. 1917).

Adresse: Nørre Port 2, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VALD. GÆTJE

Bagerfirma, er grundlagt 1853 af Jørgen Ferdinand Gætje (f.1817, d. 1882); i 1875 optoges Sønnen, J. J. Valdemar Gætje (f.1850, d. 1905) som Deltager, og i 1878 overtog han Forretningen som Eneindehaver. Efter hans Død fortsætter Sønnen, Vald. Gætje, Virksomheden.

Adresse: Fælledvej 10, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Gørlev Mølle, byggryns- og valsemølleri.

Grundl. i 1861 af A. P. S. Andreasen. Indeha­ver (siden 1. marts 1923): Ole Nielsen (f. 1892).

Adresse: Gørlev, S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Gøth's Garveri og Hudehandel.

Grundl. i 1851 af Laurits Nicolai Gøth (f. 1823, 1877). Indehaver siden 1940: Alfred Qvist.

Adresse: Strandgade 10, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. H. Gøtke & Søn, sadelmagere.

Grundl. i 1865 i Århus af Heinrich Gøtke, der før den tid var sadelmager ved 6. dragonregiment i Itzehoe.

Siden 1939 er Carl Gøtke (f. 1901, 5. gene­ration), eneindehaver af forretningen.

Adresse: Amaliegade 2-4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haagensen & Co., papirhandlerfirma.

Grundl. i 1869 af Nicolai Hansen.

I 1883 overtaget af Th. Haagensen.

I 1940 overtog A. Chr. Garde firmaet; i 1941 blev Poul Halck (f. 1906) op­optaget som medindehaver, og siden 1942 har han været eneindehaver.

Adresse: Enghavevej 72, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfr. Th. Haagensen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 4. juli 1889 af Carl Thorvald Haa­gensen (f. 1863, d. 1938). Indehaver siden 1933: Alfred Thorvald Haagensen (f. 189'8).

Adresse: Store Torv 8, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Haagensen og Søn A/S, kolonial, korn, fo­derstoffer og gødning.

Grundl. d. 3. okt. 1891 af P. Lauridsen (f. 1866, d. 1940).

I 1930 om­dannet til aktieselskab under navnet P. Lau­ridsen & Co. med O. Haagensen (f. 1883) som direktør.

I 1950 ændredes navnet til det nu­værende. Ovennævnte O. Haagensen er sta­dig direktør for selskabet.

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand.

Stiftet d. 24. febr. 1890 af københavnske han­delsforeninger på initiativ af grosserer G. M. Grunth. Selskabets navn var da: Handelsstan­dens Syge- og Begravelsesforsikrings-Selskab og G. M. Grunth blev selskabets administra­tor.

I 1891 overdroges syge-forsikringsafdelin­gen til Syge-Assurance-Selskabet "Haand i Haand", som var stiftet d. 24. febr. 1891 af G. M. Grunth og particulier N. E. Hell­fach, medens begravelsesforsikringsvirksom­heden fortsattes af Handelsstandens Begravel­sesforsikrings Selskab.

Den 24. juni 1892 omdannedes Syge-Assu­rance-Selskabet "Haand i Haand" til et aktie­selskab under navnet: Aktieselskabet Haand i Haand, hvis stiftere var G. M. Grunth og kas­serer Emil Petersen.

Nuværende direktion: Fritz Løppenthien (f. 1891) adm. direktør og overretssagfører Holger Hede (f. 1894) jur. Direktør.

Adresse: Nygade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haandværkerbanken i Kjøbenhavn.

Stiftet d. 27. marts 1867 af en kreds af håndværkere un­der navnet "Kreditforeningen for Haandvær­kere og Industridrivende"; i 1898 antoges det nuværende navn. Indtil 1936 var udlånsvirk­somheden begrænset til medlemmerne, forenin­ger og offentlige institutioner, men denne be­grænsning er nu bortfaldet, og banken driver herefter almindelige bankvirksomhed. Bestyrel­sens nuværende formand: civilingeniør T. K. Thomsen (f. 1888). Nuværende direktion: Wil­helm Kloster (f. 1901) (fra 1934) og Torkel Wad (f. 1896) (fra 1935).

Adresse: Amagertorv 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken A/S i Næstved.

Stiftet d. 7. sept. 1901 under navnet Haandværker- og Detailhandlerbanken for Næstved og Omegn A/S.

I 1918 forandre­des bankens navn til det nuværende. Virksom­heden påbegyndtes d. 15. aug. 1902. Bankens første bestyrelse bestod af bogtrykker Carl Christensen, urmager August Fr. Joost, glar­mester Jens A. Pedersen, købmand Knud O. E. Jensen, købmand Anders S. Caspersen, ølhand­ler Peder Jørgensen, gæstgiver Chr. Hemming­sen, fhv. gårdejer Hans P. Larsen og brand­direktør Simon J. A. Matthiessen.

Bestyrelsen består nu af forpagter P.

Schack, der er formand, sognerådsformand N.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage