Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 250
HOKI - Holb
 

nede firmaet til et aktieselskab med sønnen, købmand Jørgen Degn (f. 1905), som direktør.

Efter HOKI's overtagelse af dette firma fort­satte J. Degn som leder af A/S HOKI's filial i Ringsted.

På den ordinære generalforsamling i Hor­sens d. 18. juni 1950 blev det vedtaget at ud­vide selskabets kapital til 2 ½ mill. kr. og at ændre firmanavnet til A/S HOKI - fortsat med hoveddomicil i Horsens og filialer i byer­ne: Sønderborg, Haderslev, Esbjerg, Horsens, Århus, Randers, Skive, Holstebro, Thisted, Odense, Ringsted, Nykøbing F. og København. Samtidig hermed skulle såvel Landsforeningen HOKI som HOKI lokalforeningerne ophøre med at drive handel af enhver art fra d. 1. jan. 1951 at regne. Herefter skulle kun de købmænd, der er optaget som medlemmer i en af de 13 lokalforeninger, kunne betragtes som medejere af A/S HOKI og være i stand til at indkøbe varer igennem A/S HOKI på særlig fordelagtige betingelser.

Adresse: Hovedkontor: Rådhusgade 2, Hor­sens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Holbech’s efterfølger.

Manufaktur og Trikotage-Forretning. M. E. Grøn (f. 1799, d. 1872) oprettede i 1825 en Traadhandel Østergade 62, der i 1839 overdroges til J. P. Holbech (f. 1814, d. 1860) og Christen Block (f. 1810, d. 1881). Efter Holbechs Død gik Forretningen i 1861 over til hans Svigersøn Ingjald O. T. L. Gjerulff (f. 1832). Fra 1871-78 var hans Broder, Johannes Lund Gjerulff (f. 1829, d. 1890) Medindehaver af Firmaet, og fra 1902 hans Søn Ernst Gjerulff (1873)

Adresse: Østergade 62, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Holbech's Eftf.

Firmaets historie går til­bage til 1825, da M. E. Grøn (f. 1799, d. 1872) etablerede sig som hosekræmmer der, hvor fir­maet endnu har til huse.

I 1839 overtog fir­maets to butikssvende, I. P. Holbech (f. 1814, d. 1860) og Chresten Bloch (f. 1810, d. 1881), forretningen; fra 1861 fortsattes den af I. O. Gjerulff (f. 1832, d. 1914) sammen med brode­ren, Johs. Gjerulff (f. 1829, d. 1890), og oven­nævnte Chresten Bloch. Efter I. O. Gjerulffs død fortsat af sønnen E. V. Gjerulff til 1941.

I 1941 overtaget af: Torben Gjerulff (f. 1907) og Carsten Gjerulff (f. 1913).

Adresse: Østergade 60-62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbecks Fajance Forretning A/S, glas, por­celæn og fajance en gros.

Grundl. i 1830 af tidligere skibsfører Rasmus Holbeck (f. 1828, d. 1911).

I 1912 overgået til aktieselskab med Otto Christiansen (f. 1874) som direktør.

Fra 1945 er sønnen, Svend Otto Christiansen (f. 1903), meddirektør.

Firmaet har gennem årene haft en betydelig import af glas, porcelæn og fajance.

Adresse: Østre Stationsvej 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rasm. Holbeck & Søn A/S, købmandsfirma, kul, jern o. a. grovvarer.

Grundl. i 1830 af tid­ligere skibsfører Rasmus Holbeck, der i 1851 optog sin søn, Hans Holbeck (f. 1828, d. 1911), i firmaet. Dennes søn, Alfred Holbeck (f. 1854, d. 1920), indtrådte i firmaet i 1884 og blev ved faderens død i 1911 eneindehaver.

I 1913 over­gik virksomheden til et aktieselskab, hvis ak­tiekapital er 800.000 kr.

Bestyrelsen består nu af bankdirektør G.

Jacobsen (f. 1874), der er formand siden 1939, sagfører M. Sørensen (f. 1875) og direktør Otto Christiansen (f. 1874).

Nuværende direk­tør: V. Hansen (f. 1880).

Firmaet omfattede indtil 1912 tillige en fa­jance-afdeling, der i nævnte år udskiltes og videreføres af et særskilt aktieselskab, Hol­becks Fajance Forretning (se dette).

Adresse: Nørregade 69, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Holbek, cigarforretning.

Grundl. i 1874 af I. N. P. Lorentzen.

Indehaver siden 1925: C. Hol­bek (f. 1897).

Adresse: Frederiksborggade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Holbek & Co. A/S, smør en gros.

Grundl. i 1870 af Carl Holbek (f. 1859, d. 1942).

Om­dannet til aktieselskab i 1927. Direktør (siden 1927): Jørgen Lunøe (f. 1889).

Adresse: Sankt Annæ Plads 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Holby, H. C. Dahl's 2. Eftf., kgl. hof-sko­magerfirma.

Forretningen er grundlagt d. 7. oktober 1847 af H. C. Dahl (f. 1822, d. 1906).

I 1898 overtoges firmaet af grundlæggerens svi­gersøn, W. F. Bahnson (f. 1856, d. 10. januar 1932), der drev virksomheden til sin død.

Den nuværende indehaver, J. P. Holby (f. 10. juni 1875), overtog forretningen i 1933 og antog da det nuværende firmanavn.

Adresse: Højbro Plads 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Amts Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 18. april 1888 på foranledning af Holbæk Amts Landboforening; d. 4. dec. 1888 påbegyndte slagteriet sin virksomhed.

I 1897 optoges krea­turslagtning. Ombygget og udvidet i årene 1922-1926. I 1918 påbegyndtes ægexport.

Slagtet ialt til dato 5,4 mill. svin. Årlig om­sætning ca. 40 mill. kroner.

Har i årene fra 1906 til 1950 udstationeret ca. 1040 orner af Yorkshire og-landrace.

Slagteriet har haft følgende formænd: gård­ejer Poul Sams, Svendsbjærg (1888-1911), gårdejer Jens Hansen, Nakke (1911-1917), landstingsmand Johs. Clausen, Stubberupholm (1917-1923), gårdejer Niels Larsen, Høve (1923-1938), gårdejer Nicolaj Poulsen Høve (1938-1949) og sognefoged Th. Aabo (fra 1950).

Følgende direktører har ledet slagteriet: Th. Nielsen (1888-1892), Alex Poulsen (1892-1908), Theodor Boyer (1908-1915), Jens Udbye (1915­1922) og den nuværende direktør, Fritz Boj­sen (f. 6. sept. 1886) (fra 1922).

Adresse: Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Amts Avis (konservativ).

Stiftet i 1848 af bogtrykker Chr. Bech (f. 1815, d. 1872).

Det første nr. af bladet udkom d. 1. dec. 1848.

Overgået til et aktieselskab i 1916. Redaktør (siden 1930): Aug. Pedersen (f. 1888).

Adresse: Lindevej 18, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Amts Sparekasse.

Stiftet d. 23. dec. 1825 af Holbæk Amts Økonomiske Selskab, der var stiftet i 1812 af fædrelandssindede mænd for at bøde på landets ulykker under den da­værende Økonomiske nødtilstand.

Virksomhe­dens første bestyrelse bestod af: kammerherre van Deurs, Frydendal, greve Lerche. Sæby­gaard, kammerherre, amtsforvalter Wegener, Holbæk, pastor Øvre, Bregninge og prokurator Næsted, Holbæk. Formænd i bestyrelsen har været: ovennævnte van Deurs (1825-29), gods­ejer Chr. v. Barner, Kalundborg Slots Lade­gaard (1829-40), kammerherre v. Bornemann, Bjærgbygaard (1840-47), kammerjunker Gre­venkop-Castenskiold, Hagestedgaard (1847-50),

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage