Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 400
Mich - Mich
 

Otto H. Micheelsen, isenkramforretning.

Grund­lagt i 1854 af Rasmus N. Gregersen i tilknyt­ning til dennes købmandshandel. I 1888 ud­skiltes isenkramforretningen og overtoges af P. Nissen Hansen, der drev den indtil 1909.

Den 7. sept. 1909 overtoges forretningen af Otto H. Micheelsen (f. 1884, d. 1945). Denne optog i 1945 sin søn, Aage Micheelsen (f. 1913) som medindehaver; siden faderens død kort efter er han eneindehaver af firmaet.

Adresse: Lindegaarden, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michelsen & Jacobi, manufakturforretning.

Grundl. i 1896 af Leopold Tæppich Hamborg.

Senere indehavet af Michelsen og Jacobi.

Inde­haver (siden 1908): Peter Orbesen (f. 1875).

Adresse: Nørregade 19, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. MICHELSEN

Kgl Hof- og Ordensjuvelererfirma, er grundlagt 1841 af Anton Michelsen (f. 1809, d. 1877), der i 1848 fik Prædikat som Hofguldsmed og Hofjuvelerer samt Ordensjuvelerer. Efter hans Død gik Forretningen over til Sønnen, Carl Michelsen (f. 1853), der i 1878 for sit Vedkommende modtog ovennævnte Prædikat. Slægten Michelsen har Generation efter anden drevet Smedehåndvrk siden 1624.

Adresse: Bredgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Michelsen, kgl. hof- og ordensjuvelerer.

Grundl. i 1841 af Anton Michelsen (f. 1809, d. 1877).

Slægten, der stammer fra Hasmark på Fyn, kan føres tilbage til det 17. århundrede og har gennem gene­rationer drevet smede­håndværk.

Anton Mi­chelsen rejste, efter i 1828 at have aflagt svendeprøve som guld­smed i Odense, i 1830 til København, hvor han uddannede sig yderlige­re på forskellige værk­steder bl.a. hos Dyrkoph og hofguldsmed J. B. Dalhoff og søgte akade­miet, hvor han kom under påvirkning af C. F. Hetsch.

 


Anton Michelsen

 

I 1836 drog han på en længere udenlandsrejse og arbejdede i datidens ypperste værksteder i Tyskland og først og fremmest i Paris (Wagner), hvorefter han i 1841 vendte tilbage til København og åb­nede sit eget værksted i Gothersgade.

Konge­huset viste ham fra første færd varm inter­esse.

Christian VIII lod Anton Michelsen ud­føre de danske ordener, og firmaet har siden den tid ført prædikat af kgl. hof- og ordens­juvelerer.

Allerede i 1855 udstillede Anton Michelsen som eneste danske guldsmed på den første verdensudstilling i Paris, og siden har firmaet med hæder deltaget i de fleste inter­nationale udstillinger og messer.

Ved Anton Michelsens død i 1877 overtoges forretningen af sønnen, Carl Michelsen (f. 1853, d. 1921), der var uddannet som jurist og han­delsmand. Han knyttede en række af tidens kunstnere til sig som sine medarbejdere, bl. a. Arnold Krog, H. Slott-Møller, Hans Tegner, Martin Nyrop og først og fremmest Thorvald Bindesbøll. Carl Michelsen var virksom for in­dustriens udvikling og en tid lang formand for Industriforeningen og Kunstindustrimuseets første bestyrelse.

I 1914 indtrådte hans søn, kaptajn Poul U. Michelsen (f. 1881), som medindehaver af fir­maet. Uddannet merkantilt i Landmandsban­ken og håndværksmæssigt, bl. a. ved tyske

værksteder og kgl. Zeichenakademie i Hanau, overtog han ved Carl Michelsens død i 1921 le­delsen af forretningen.

Kunstnere som Svend Hammershøj, Ib Lunding, Stæhr Nielsen, Palle Suenson, Arne Bang o. a. leverede tegninger til firmaet. Mest betydning for udviklingen havde sikkert de arbejder, der årene efter 1925 blev udført på værkstedet efter professor Kay Fi­skers tegninger.

I de senere år har Ole Hagen, Erik Herløw og Edw. Kindt Larsen sat deres præg på udviklingen. Foruden sølvsmedien har også guldsmedien og emailleværkstedet gennem årene hævdet sig ved særprægede ar­bejder.

Ved virksomhedens 100 års jubilæum i 1941 blev indehaveren Poul Michelsen udnævnt til Kommandør af Dannebrog, og det danske Kunstindustrimuseum arrangerede en retro­spektiv udstilling. Ved samme lejlighed ud­sendtes bogen: A. Michelsen og dansk Sølv­smedekunst, skrevet af Ole Wanscher og Erik Lassen.

Siden januar 1940 har Poul Michelsens søn, magister Jørgen Michelsen (f. 1912), der er uddannet som kunsthistoriker og som sølvsmed på teknisk skole og i udlandet, været ansat i firmaet og i 1943 blev han optaget som med­indehaver.

I 1946 oprettedes A/B A. Michelsen, Stock­holm, som et datterselskab.

Adresse: Udsalg: Bredgade 11, Kbhvn. K.

Fabrik: Sturlasgade 14, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Michelsen's Enke, kulimportforretning.

Grundl. i 1895 af Theodor og Vald. Michelsen.

Nuværende indehaver (siden 1926): J. C. R. Michelsen (f. 1905).

Adresse: 0stergade 18, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ingv. Michelsen, kleinsmedie og jernvarefabrik.

Grundl. i 1897 af V. Møller Holmstoel (f. 1870, d. 1935), efter hvem den nuværende Indehaver, Ingv. Mi­chelsen (f. 1905), over­tog firmaet i 1935, til hvilket han havde væ­ret tilknyttet siden 1919.

 

 

Ingv. Michelsen

 

Forretningen havde fra 1897 til 1942 til huse i Nørre Alle nr. 26, hvorfra den i 1942 flyt­tedes til den nuværende adresse. Forretningens speciale er bygningsarbejder.

Adresse: Eckersbergsgade 30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Michelsen's 2. Eftf., grossererforretning (lommetørklæder).

Grundl. i 1897 af Jul. Mi­chelsen (f. 1842, d. 1923).

Aktieselskab 1916­-50.

I 1950 overtaget af H. Skov (f. 1919).

Adresse: Silkegade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage