Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 300
Jyds - Jyds
 

Jydsk Husmandskreditforening

eller - som det officielle navn er - "Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jyl­land", er i medfør af lov nr. 65 af 28. maj 1880 stiftet d. 29. juni 1880 på initiativ af over­retssagfører E. E. Elmquist (d. 1900), som var kreditforeningens første direktør.

Nuværende adm. direktør (siden 1933): landsretssagfører Aa. Brink-Jensen (f. 1892).

Adresse: Boulevarden 43, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Hypothekforening for Laan mod sekun­dær Prioritet i Købstæder samt købstadlig­nende Byer i Jylland.

Stiftet på et møde i Skanderborg d. 30. dec. 1899 af frem­trædende mænd fra forskellige af Jyllands købstæder.

Initiativet til stiftelsen blev taget af daværende fuldmægtig i Vest- og sønder­jydsk Kreditforening Silius Paulsen (f. 11. april 1873, d. 2. maj 1907), der blev Forenin­gens første adm. direktør, med overretssag­fører A. Th. Buhl, Randers (f. 29. marts 1847, d. 27. dec. 1915) og konsul G. Berthelsen, Ringkøbing, (f. 14. april 1850, d. 10. juli 1933) som meddirektører. Til formand for kontrolko­miteen valgtes borgmester C. Scharling, Frede­ricia (f. 3. maj 1840, d. 31. dec. 1920). Han efterfulgtes af borgmester Niels Jensen, Varde (f. 29. juni 1870, d. 1. okt. 1940), der var for­mand til sin død.

Derefter var konsul Th. Thomsen, Thisted (f. 4. sept. 1869, d. 24. nov. 1942) formand til 1942, da han ved sin død efterfulgtes af landsretssagfører J. Smedegaard Andersen, Herning, som var formand indtil han i 1943 indtrådte i direktionen, og Forenin­gens formand fra 1943-1948 var derefter overretssagfører Fr. Knudsen, Vejle (f, 27. maj 1864, d. 24. sept. 1948). Direktør Silius Paulsen efterfulgtes i 1905 af direktør N. P. Helver (f. 23. april 1875, d. 17. marts 1949), som adm. direktør.

Ved stiftelsen ydede Foreningen lån i køb­stæderne i Jylland med undtagelse af Århus og Aalborg, hvori udlån først påbegyndtes i 1905, samt i nogle enkelte købstadlignende by­er, som senere med en enkelt undtagelse er blevet købstæder.

I 1920 udvidedes udlånsom­rådet til også at omfatte de fire sønderjydske købstæder.

Efter overenskomsten med Aarhus Hypo­thekforening: hvis udlånsvirksomhed samtidig afsluttedes, flyttedes Foreningens kontor i 1913 fra Randers til Århus.

Foreningen har senere overtaget afviklingen af Aarhus Hypothek­forenings lån, hvilken afvikling nu er tilende­bragt.

Foreningen, der i de forløbne år har ydet lån til et samlet beløb af ca. 375 mill. kr., har en fuldt indbetalt grundfond på 1 mill. kr. og reservefonds på ca. 9 ½ mill. kr.

Kontrolkomiteen, hvis navn efter hypotek­foreningsloven af 1936 nu er tilsynsrådet, be­står efter forskellige udvidelser i årenes løb af 17. medlemmer.

Formand og næstformand er nu overretssagfører Louis Ernst, R. af Dbg., Aalborg (f. 22. aug. 1885), og landsretssagfører H. Alster, Frederikshavn (f. 3. okt. 1885).

Foreningens nuværende direktion: landsretssagfører J. Smedegaard Andersen (f. 6. aug. 1893), der indtrådte i direktionen 1943 og i jan. 1945 efterfulgte direktør N. P. Helver som adm. direktør, arkitekt Jep Fink, Aabenraa (f. 10. april 1882) og murermester P. Rose-Jensen, Randers (f. 5. marts 1884).

Adresse: Rådhuspladsen 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Kaffekompagni, handel en gros med brændt kaffe.

Grundl. i 1897 som en særlig, selvstændig afdeling af kolonialfirmaet Just Abildgaard med konsul Jens Eistrup (f. 1874, d. 1947), som forretningsfører, denne blev i 1908 medindehaver og overtog i 1931 nævnte afde­ling som indehaver; i 1936 optog han sin søn. konsul Byrge Eistrup (f. 1901), som medinde­haver. Efter faderens død viderefører sidst­nævnte firmaet som eneindehaver.

Jydsk Kaffekompagni, hvis tekniske anlæg altid gennem stadige fornyelser er holdt fuldt moderne, begyndte sin virksomhed med det da netop af professor, dr. Salomon videnskabeligt konstruerede risteapparat, hvis principper går igen i flere nyere konstruktioner, og hvorfra firmaets indregistrerede varemærke med or­dene Salomons Kaffe stammer.

Den sid­ste større udvidelse med ombygning af firmaets ejendom blev foretaget i 1939.

Adresse: Torvegade 14, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Kjole-Klædehus København A/S.

Grundl. i 1883 i Skive af Jean Sachs (f. 1858, d. 1924).

Omdannet til aktieselskab i 1925. Di­rektør siden 1925: Albert Sachs (f. 1885).

Adresse: Købmagergade 46, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Laboratorium, laboratorium for kemiske og bakteriologiske analyser.

Grundl. i 1898 ar G. W. Neumann (f. 1873, d. 1942).

Nuværende indehaver: civilingeniør K. G. Friis (f. 1900).

Adresse: Jyllandsgade 5, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Markfrøkontor A/S.

Grundl. i 1880 af Søren Balle Larsen.

Omdannedes i 1919 til et aktieselskab.

Direktør siden 1949: Carl Jensen (f. 1900).

Adresse: Rosenørnsgade, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Telefon-Aktieselskab.

Stiftet d. 26. nov. 1895 ved sammenslutning af de lokale telefon­selskaber i Hjørring, Aalborg, Thisted, Viborg, Randers, Ringkøbing, Århus og Skanderborg amter.

Fik i henhold til lov af 11. maj 1897 sin første koncession i marts 1900 gældende for 20 år. Vejle Telefonselskab blev overtaget i 1914.

Koncessionen udløb i 1920, men blev midlertidig forlænget, indtil der d. 1. marts 1922 blev udstedt ny 20-årig koncession. Over­tog samtidig "Forenede jydske Telefonselska­ber", der var opstået ved sammenslutning af en del af de lokale telefonselskaber i Vejle og Ribe amter.

I 1923 overtoges statens lokale telefonanlæg på Jyllands vestkyst og i Thy samt 2 småselskaber i og ved Fredericia.

De reste­rende små selskaber i Jylland blev overtaget 1. januar 1940.

I marts 1942 blev koncessionen fornyet til 1952, men allerede i 1949 i forbin­delse med koncessionsforhandlingerne vedrø-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage