Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 301
Jyds - Jyds
 

rende de Øvrige telefonselskaber blev udstedt ny koncession gældende indtil 1. marts 1962. Samtidig udvidedes koncessionsområdet til at omfatte hele Nørrejylland og fra 1. juli 1949 tillige Samsø. Interessentskabet Samsø Tele­fonselskab vil dog indtil videre forestå den daglige drift.

Pr. 1. juli 1950 er abonnentantallet 155.400.

Aktiekapitalen er 40 mill.kr. Den bogførte værdi af anlæg og ejendomme er ca. 93 milli­oner.

Der beskæftiges i alt 4.558 funktionærer og arbejdere, der fordeler sig med 627 ved ad­ministrationen, 1,761 til betjening på bycentra­lerne og 1.162 til betjening på landcentralerne samt en arbejdsstyrke på 1.008 mand.

Selskabets administrerende direktør er ci­vilingeniør Paul Draminsky (f. 6. maj 1901).

Bestyrelsen består af 9 medlemmer; heraf er (som repræsentanter for staten) valgt 3 af ministeren for offentlige arbejder og 2 af fi­nansministeren. Bestyrelsens formand er bank­direktør P. Schack Eyber, Århus (f. 17. sept. 1888), og dens næstformand er overretssagfø­rer G. C. Rendbeck, Aalborg (f. 31. aug. 1884).

Adresse: Sct. Clemensborg, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Trikotagefabrik A/S.

Stiftet i 1919 til overtagelse af en trikotagefabrik, grundl. i 1901 af C. Commichau & Co. Ltd., hvis direk­tør var C. Commichau.

Nuværende direktion:

L. Chr. Rasmussen (f. 1875), Jens Lysholk (f. 1887) og Skovdal Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jysk Trævarefabrik.

Grundl. i 1905 af P. C. C. Kortegaard (f. 1880, d. 1945).

Siden dennes død fortsættes virksomheden af enken, fru Olga Kortegaard.

Fabrikken drives som møbelfabrik med spe­ciale i opholds- og spisestuemøblementer.

Adresse: Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Jydske Eddikebryggerier, se Aage Lanng's Fabriker.

 

De Jydske Kalkværker A/S.

Kalkbakkerne i Mønsted og Davbjærg sogne i Viborg amt har fra ældgammel tid været udnyttet til kalk­brænding.

Efter et besøg af Frederik VI i 1826 søgtes den tidligere primitive brydningsmåde afløst af mere rationel drift. Således anlagde Landhusholdningsselskabet 1829-30 Frederiks Kalkbrug med 10 ovne, som overlodes til de tidligere ejere mod at disse underkastede sig selskabets tilsyns- og arbejdsplan. I stedet for i underjordiske gange, "kover", brødes kalken nu i en årrække i åbne grave, men i de senere år er man atter gået tilbage til at bryde kal­ken i underjordiske minegange.

I 1872 overtoges Mønsted gruberne af et konsortium under firmanavnet Mønsted Kalk­værker.

I 1891 indlemmedes de i A/S De jydske Kalkværker, som er grundlagt den 9. decem­ber 1890.

Selskabet ejer kalkværkerne i Mønsted, Hjerm, Grenaa, Balle samt Katholm kalkværk

ved Glatved strand; endvidere mørtelværkerne i Skive, Silkeborg, Viborg og Holstebro.

Desuden deltager selskabet i driften af Nord­jydsk Kalk & Mørtel A/S, stiftet i jan. 1946, med virksomhederne: Vokslev Kalkværk, Bjørndal Kalkværk og Aalborg Mørtelværk, samt i driften af Nordre Mørtelværk A/S, Horsens, stiftet i okt. 1948.

Selskabets første bestyrelse bestod af: Val­demar Petersen, Jørgen Jensen, Vilhelm Edu­ard David Køhler og Otto Mortensen (f. 1855, d. 1927).

Selskabet driver tillige virksomhed under navnene: De jydske Mørtelværker A/S, siden 1933, og Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S, siden 1938.

Selskabets nuværende bestyrelse: direktør, civilingeniør N. G. Laursen (f. 1898) (der er formand), konsul, direktør, civilingeniør N. Langkilde (f. 1877), direktør, civilingeniør C. F. Spangenberg (f. 1892), fabriksbestyrer T. Fussing.

Direktion siden 1947: direktør, civilingeniør Nicolaj Holten-Andersen (f. 1913).

Aktiekapitalen var oprindelig 500.000,00 kr., senere udvidet til 1 mill. kr.

Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. K. og Åboulevarden 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Jydske Mørtelværker A/S, se Jydske Kalk­værker A/S.

 

Jydske Tidende, Kolding Avis.

Kolding Avis blev grundlagt i 1849 af bogtrykker Bertel Christoffer Møller (f. 1804, d. 1861) i henhold til kgl. privilegium. Bladet udkom første gang d. 3. sept. 1849. Efter grundlæggerens død fortsattes udgivelsen af enken (f. 1828, d. 1907) med Chr. Geill som redaktør.

I 1872 overtoges redaktionen af stifterens søn, Bertel Georg Pagh Møller (f. 1851, d. 1916), der købte bladet i 1876.

I 1897 solgte han bladet til et interessent­skab, men tilbagekøbte det i 1907. I 1910 ind­trådte Holger Rosenberg (f. 1869) som med­redaktør.

I 1914 solgtes bladet til Erik Hansen (f. 1874, d. 1937), der blev ansvarshavende redaktør med førnævnte Bertel Møller som medredak­tør.

Erik Hansen solgte i 1929 Kolding Avis til I/S Berlingske Tidende (nu A/S De Berling­ske Virksomheder). Bladet udgives derefter under navnet J y d s k e T i d e n d e. Redaktø­rer af Jydske Tidende: Helge Knudsen (f. 1897) (1929-33), Ejner Nielsen (f. 1894) (1933­37) og Andreas Sørensen (f. 1895) (fra 1937).

I 1931 overtog Jydske Tidende udgivelsen af det konservative blad i Fredericia F r e d e r i ­c i a  A v i s. Dette blad er grundl. d. 8. dec. 1849 i henhold til kgl. privilegium af 19. marts s. å. af bogtrykker Israel Meyer Eibeschütz (f. 1812, d. 1884), som i 1880 solgte blad og tryk­keri til sagfører A. Madsen. Jac. Christensen, der fra 1869 havde været faktor og redak­tionssekretær, blev redaktør, og efter at han i 1890 købte bladet, dets redaktør og udgiver. Efter hans død i 1908 fortsatte hans enke, Ma­rie Christensen, som udgiver og redaktør af

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage