Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
PERSON REGISTER


N

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

 

Nangaard Math. John se H. Groth Hansen........................................................220

--- Nathan O. se H. Gulstad's Eftf...................................................................206

--- Ove se Marcus M. Nathan.........................................................................420

Nathansen Philip se Elkan Wulff's Eftf.............................................................641

Nauerby Sv. se Chr. Hørgh's Eftf.....................................................................266

Neble Louis se J. Hansen...............................................................................221

Neckelmann Kaj se Nordisk Fjerfabrik..............................................................441

Nedahl Hj. se Kbhvns Gas- & Vandstation........................................................343

Nedergaard Agnes, frøken, se C. N. Nedergaard................................................421

--- Anders se N. S. Nedergaard & Søn..............................................................421

--- F. se N. S. Nedergaard & Søn.....................................................................421

--- H. R. se Vulkan Maskinfabr........................................................................642

Neergaard A. E. se Sparekassen f. Grenaa og Omegn........................................562

--- A. T. Bruun de se Axel Prior A/S.................................................................491

--- Gudrun, frue, se Holms Hotel.....................................................................252

Neerup V. se Odsherreds Tidende...................................................................455

Neirup Anna, frue, se Alexandersen's Hotel........................................................20

Nellemann Erik Bondorph se Drewsen & Nellemann...........................................141

--- Laura se Drewsen & Nellemann..................................................................141

Nepper Alfr. Frdbg. Cyklefabr.........................................................................178

Netterstrøm Agda, frue, se Axel Netterstrøm....................................................422

--- Kn. Erik se Axel Netterstrøm......................................................................422

Neubert Poul se Aug. Neubert........................................................................422

Nexøe-Larsen Frith. se Brødr. Andersen.............................................................25

Neye Ingeborg A. frue, se Johannes Neye........................................................422

Nicolaisen P. se Palækonditoriet.....................................................................465

Nicolajsen Vagn se Skotøjs­huset ved P. Hinrichsen's Eftf...................................554

Niebuhr Alb. Reinh. se H. Niebuhr & Søn..........................................................423

Niegel Børge se Albani Bryggerierne A/S............................................................19

Nielsen A. se Allerup's nye Maskinfabrik A/S......................................................20

--- A. se Kbhvns Vognfabr..............................................................................346

--- A. frue, se K. C. Nielsen............................................................................431

--- A. se Sangsted Dampsnedkeri, Høvleri & Sav­værk A/S...................................525

--- A. se Voldkvarterets Fiskehalle..................................................................637

--- Aa. se Grafisk Comp.................................................................................201

--- Aa. se Peter Mulvad.................................................................................409

Nielsen Aa. se Jørgen C. Nielsen....................................................................430

--- Aage M. se H. Stenderup & Søn's Eftf.........................................................573

--- Aage W. se L. Noch, Lundquist og Olsen's Eftf.............................................438

--- Adolf se Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring....................................................34

--- A. E. se Sindal og Om­egns Spare- og Lånek................................................548

--- A. E. Wieth se Thor Møllers Bogtrykkeri.......................................................418

--- Agathe se B. Nielsen's Bogtrykkeri.............................................................424

--- Agner se B. Nielsen's Bogtrykkeri...............................................................424

--- Agnes B. se A. Nielsen's Isenkramhdl.........................................................423

--- A. Kousgaard se Stats­anst. for Livsfors.......................................................569

--- Alb. se Ludvig Loria..................................................................................374

--- Alb. Andr. se A. Nielsen & Søn...................................................................423

--- Alf. A. se F. C. Clemmen­sen's Eftf. A/S.......................................................103

--- Alfr. se Motorfabr. Danmark.......................................................................408

--- Alice. frue. se H. P. Nielsen I/S..................................................................429

--- Almand se Rahr's tekn. Forretning..............................................................494

--- Anders Klit se J. Niel­sen's Tømmerhdl........................................................430 

--- Andr. se A. Nielsen..................................................................................423

--- Anker se Anker og' F. F. Nielsen.................................................................424

--- A. Nørholm, frue, se Kbhvns Albumfabr.......................................................341

--- A. P. se Sæby Skotøjsfabr.........................................................................585

--- Arne se Hans Friis' Eftf.............................................................................184

--- Arne V. se C. & A. V. Nielsen.....................................................................425

--- Asger se Frederikssund Apotek..................................................................181

--- A. W. se Herman Nielsen & Sønner.............................................................429

--- Axel se Chr. Nielsens Teglværker A/S..........................................................427

--- Axel se Martin Nielsen  A/S.......................................................................432

--- Axel se Revisionskontoret i Aarhus A/S.......................................................506

--- Axel V. se Eskildsen & Søn........................................................................154

--- B. se Chr. H. Nielsen jun. A/S....................................................................427

--- B. se I. P. Nielsen & Søn...........................................................................430

--- Bernh. se Drabæks Mølle...........................................................................141

--- Bjarne se Chr. Nielsen..............................................................................426

--- B. O. se Chr. Stausholm...........................................................................568

--- Børge se Kbhvns Vognfabr.........................................................................346

--- Børge Bøgh se Poul Helms' Boghdl.s Eftf.....................................................236

--- Carl se Faaborg Avis.................................................................................156

--- Carl se Lemvigh-Müller & Munck A/S...........................................................367

--- Carl se L. C. Nielsen & Søn........................................................................431

--- Carl Sukkervarefabrikken Chr. E. Schrøder's Eftf.............................................578

--- Carl Chr. Berking se C. A. Nielsen & Søn......................................................425

--- Carl Evald se Horsens Træsko- og Trævarefab..............................................261

--- Carl Gjøde se Brostrøms Planteskole............................................................70

--- Carl Herluf se L. P. Nielsen........................................................................431

--- Carl Joh. se p. M. Nielsen..........................................................................435

--- Carl Joh. se Nordisk Blacking Co.................................................................438

--- C. C. se O. P. Nielsen...............................................................................434

--- C. C. Wingaard se C. Nielsen jun...............................................................425

--- C. E. se Hans Nielsen & Søn......................................................................429

--- C. H. se Storehedirige Og Omegns Spare- og Laanekasse..............................574

Nielsen C. H. B. se Herman Nielsen & Sønner...................................................429

--- Chr. se Hotel Isefjord...............................................................................270

--- Chr. se Kolding Læderh............................................................................ 327

--- Chr. se Køge Maskinsnedkeri & Listefabr.....................................................348

--- Chr. se Johs. Rasmussen's Eftf..................................................................502

--- Chr. J. se Karise Apotek............................................................................311

--- Chr. Moesgaard se G. Falbe-Hansen A/S......................................................158

--- Chr. O. se Rødby Apotek...........................................................................517

--- Chr. P. se Fiskehuset Nr. 3........................................................................162

--- C. M. se Møens Spare- og Laanek...............................................................419

--- C. O. se Budolfi Apotek..............................................................................79

--- C. P. B. se Motorfabr. Dan.........................................................................408

--- C. V. se Marthin Hansen & Co....................................................................223

--- C. V. se Helsingør Væveri..........................................................................238

--- C. V. se Maskinfabr. Svendborg..................................................................391

--- C. V. Lyhne se Faxe Bryggeri.....................................................................157

--- Dagmar, frue. se Martin Nielsen's Bog- & Papirhdl........................................432

--- Dora. frue, se Hotel Fakse........................................................................157

--- Dorothea. frue, se J. E. Bjerrings Eftf...........................................................57

--- Dorthea se City elektr. Fodtøjs- og Reparations- fabr....................................102

--- E. se Emil Nielsen & Søn...........................................................................428

--- E. se Randers Svineslagteri.......................................................................498

--- Edel, frue. se Sophus Nielsen....................................................................435

--- Edv. se M. Nielsen A/S..............................................................................431

--- Egon se Hotel Vigen.................................................................................629

--- Eigil Hede se Hede Nielsens Fabr...............................................................233

--- Einar T. se E. Nielsen & Co.......................................................................427

--- Einer se Chr. Nielsen & Søn.......................................................................427

--- Einer se  Einer Nielsen´s Boghdl................................................................428

--- Ejner se Horsens Folkeblad.......................................................................260

--- Ejner se N. P. Nielsen..............................................................................433

--- Elisab. Sofie, frøken. se L. Nielsen's Bødkeri og Træskæreri...........................431

--- Ellen. frue, se Anton C. Nielsen.................................................................424

--- Emil se F. Rybner Peter­sen's Boghdl.´s Eftf.................................................477

--- E. P. Tegldal se Carl Krumbak & Co............................................................337

    og Østerbros Vinhdl..................................................................................646

--- E. Quist se Hadsten Bogtrykkeri.................................................................210

--- E. R. C. se O. Petersen & Co.....................................................................483

--- Erik se Joh. Chr. Petersen & Søn A/S...........................................................480

--- Erik Sund se F. J. Nielsen & Brønnum..........................................................428

--- E. S. se Marius Nielsen & Søn....................................................................432

--- Ester. frøken. se A. C. Nielsen...................................................................423

--- E. Strang'e se Bryggeriet Thordal.................................................................74

--- Eva. frue, se F. V. NieLsen........................................................................428

--- F. se Nørrebros Cyklefabr. og Ovnlakereri....................................................450

--- Ferd. se G. H. Sundberg  & Co....................................................................578

--- Folmer Rohde se Arbej­dernes kooperative Sel­skab A/S

     og Fællesbageriet A/S i Viborg....................................................................34

--- Frede se Søren Christensen's Eftf. I/S...........................................................97

--- Fr. se .J. E. Bjerrings Eftf............................................................................57

Nielsen Fr. Jul. Sigetty se F. J. Nielsen & Brønnum............................................428

--- Fr. Vilh. se L. Nielsen's Bødkeri og Træskæreri.............................................431

--- F. V. Rohde se Brødr Rohde Nielsen............................................................424

--- G. frue, se Randers Malt- & Melassefabr......................................................497

--- G. A. K. se H. C. Møller's Sæbefabr. og Oliemølle.........................................415

--- G. Duus se Petersværk Betonvare-Industri...................................................485

--- Georg se Søren Christen­sen's Eftf. I/S..........................................................97

--- Georg se Engelsk Be­klædningsmag. i Nyborg...............................................150

--- Georg se Martin Fruergaard's Eftf...............................................................186

--- Georg se Joseph Levin &  Co. A/S...............................................................368

--- Georg se Carl Nielsen A/S.........................................................................425

--- Georg se Vett & Wessel's Udsalg ved Georg Nielsen.....................................627

--- Georg Strigel se Julius Nielsen & Søn..........................................................430

--- G. N. se K. C. Nielsen A/S.........................................................................431

--- G. Skytte se Vejle Amts Folkeblad..............................................................620

--- G. Uhrbrand se Aars og Omegns Andelsslagteri..............................................14

--- H. se F. Larsen & Søn's  Eftf......................................................................358

--- H. se Sæby Jernstøberi &  Maskinfabr.........................................................585

--- H. A. se Den gensidige Landbo-Sygeforen....................................................352

--- Haagen se Aage Selchau's Jernforretn.........................................................541

--- Hakon se Hotel Jomfrubjerget....................................................................297

--- Hakon se Kontanten ved Hakon Nielsen & Martin Petersen.............................329

--- Hans se Fyens Social-Demokrat.................................................................191

--- Hans se Chr. Mikkelsen's Eftf.....................................................................402

--- Hans se Georg Nielsen.............................................................................429

--- Hans se Hans Nielsen & Søn.....................................................................429

--- Hans se Ole Sørensen & Co.......................................................................590

--- Hans Rs. se Nørresundby Apotek................................................................450

--- Har. se H. Hansen's Boghandel..................................................................219

--- Harry se C. F. Schalburg............................................................................525

--- H. B. se Mineralvandsfabr. "Villy" ..............................................................403

--- H. Bang. se Esbjerg' Andels Slagteri...........................................................153

--- H. C. se N. P. Jensen's  Korkvarefabr..........................................................287

--- H. C. se Chr. Stausholm...........................................................................568

--- Helmer Marius se Faxe Bryggeri.................................................................157

--- Henning se, Det Fyenske Trælastkompagni A/S............................................193

--- Henry se Centraltrykkeriet i Slagelse............................................................89

--- Henry se Magasin du Nord, Wessel & Vett's Udsalg ved Vilh. Aagaard

    og Henry Nielsen ....................................................................................386

--- Henry se Otto Marquard's ftf.....................................................................390

--- Herm. Alb. se Herman Nielsen & Sønner......................................................429

--- Herm. se Terndrup Apotek.........................................................................593

--- H. F. se L. C. Lauritzen.............................................................................364

--- H. H. se Chr. Hjorth's  Eftf........................................................................246

--- H. H. se Niels A. Nielsen  & Søn................................................................433

--- Hilda Berthea, frue, se Kbhvns Markisefabr..................................................345

--- Hj. Emil se L. C. Nielsen & Søn..................................................................431

Nielsen H. J. N. se Vognsgaald & Nielsen.........................................................637

--- H. M. se Kbhvns Elektromotorfabr...............................................................342

--- H. M. se Skive Tobaksfabr.........................................................................553

--- H. Nordahl se C. A. Backhausen A/S.............................................................39

--- Holger se Christiansminde Hotel og Restaurant ...........................................101

--- Holger se Nyboders Bageri........................................................................446

--- H. P. se Flæskebørsen..............................................................................163

--- H. P. se A. P. Nielsen & Søn......................................................................424

--- H. R. se P. Spøhr's Eftf.............................................................................567

--- H. Th. se Rudolph Schoch..........................................................................532

--- Ib Sund se F. J. Nielsen & Brønnum............................................................428

--- Immanuel se Chr. Nielsen's Tømmerhdl.......................................................427

--- Inga Gamst se L. P. Weidemann & Sønner...................................................618

--- Ingeborg, frue, se Albert Nielsen................................................................423

--- I. P. se I. P. Nielsen & Søn........................................................................430

--- J. se De Forenede fynske Osterier..............................................................169

--- J. Chr. se K. E. Roelshøj & J. Chr. Nielsen....................................................512

--- Jens se Hotel Aalborg.................................................................................3

--- Jens se Aksel Nielsen's Eftf.......................................................................423

--- Jens Alfred se Ringsted Møbelmagasin & Maskinsnedkeri...............................511

--- J. M., frue, se Niels Chri­stensen's Skrædderforretning.....................................96

--- Johs. se Bakteriologisk Lab. Ratin's Salgskont.f. Danm...................................41

--- Johs. se Frdbg. Materialhdl........................................................................178

--- Johs. se Husmandshypo­thekforen. for Danmark............................................263

--- Johs. Edv. se Chr. Niel­sen's Monumentforretn. & Stenhuggeri........................427

--- Johs. Svarrer se Lauritz smiths Boghdl.........................................................558

--- Johs. se Hotel Hafnia..................................................................................211

--- Johs. se Brødr. Nielsen...............................................................................424

--- Johs. se Johs. Nielsen................................................................................430

--- Johs. Chr. se Carl Nielsen's Boghdl..............................................................425

--- Jørgen se Wilh. Nielsen..............................................................................436

--- K. se Bløchers Eftf. ved Friis Knudsen & Co....................................................61

--- K. se C. K. Nielsen & Søns Bagerier.............................................................427

Nielsen K. C. (f. 1845, d. 1909)………………………......................……………………………….80

--- Kai se Carl Nielsen A/S...............................................................................425

--- Kai se H. Poulsen & Co...............................................................................490

--- Kai B. se Faxe Bryggeri...............................................................................157

--- Karl se Hotel Valdemar................................................................................614

--- Karl Erik se J. E. Bjerrings Eftf.......................................................................57

--- K. F. se Mohr & Co......................................................................................405

--- K. G. Rohde se Brødr. Rohde Nielsen, Soph. Petersen's Eftf............................424

--- Kirsten, frue, se Hans Friis' Eftf.................................................................184

--- Kn, Dampmøllen "Victoria" A/S...................................................................112

--- Kn. se H. P. Nielsen.................................................................................429

--- Kn. se Julius Nielsen's Korsetfabr...............................................................430

--- Kn. se P. Nielsen.....................................................................................434

--- Kn. Haas se Holbæk Lervarefabr.................................................................251

--- Kn. Martin se Thorvald Nielsen...................................................................436

--- K. N. Hellemann se Helle­mann Nielsen, Fausbøll's Eftf..................................235

--- K. R. se Carl Nielsen's Bogbinderi og Protokolfabr.........................................425

Nielsen K. R. A. se Sæbefabr. Victor................................................................585

--- Kurt Sigfred se Kurt Sko............................................................................340

--- Lars Chr. se Hoffmanns Hotel....................................................................248

--- Laur. se Brødr. Nielsen.............................................................................424

--- Laur. se Johs. Rasmussen's Eftf.................................................................502

--- Laur. se Æg-Eksport og Preseveringsanst. Stevns..........................................643

--- Leo se Jernbanereklamen..........................................................................290

--- Lissy, frue. se G. Brack & Sønner, Roskilde Lervarefabr...................................66

--- L. J. se L. Nielsen's Bød­keri og Træskæreri..................................................431

--- L. Marstrand se H. L. Nielsen & Søn............................................................429

--- L. O. se Arbejdernes Fæl­lesbageri A/S i Stege...............................................34

--- Louise, frue, se F. G. Nielsen.....................................................................428

--- L. P. se Jernbanehotellet i Slagelse............................................................290

--- L. V., enkefrue. se L. V. Nielsens Isenkramforretn........................................431

--- Lysdahl E. se L. V. Niel­sens Isenkramforretn................................................431

--- M., frue, se Roskilde Korkvarefabr..............................................................514

--- M. se K. Staffeldt's Eftf............................................................................ 568

--- Mads se Schaub & Co.'s Fabr.....................................................................526

--- Marie, frue. se Frederik Nielsen's Eftf..........................................................428

--- Marie Øgaard se L. Nielsen's Eftf................................................................431

--- Marinus se Hotel Hafnia............................................................................211

--- Marius se Dampskibs- Akts. "Progress"........................................................116

--- Marius se Engelsk. Be­klædnings Magasin i Holbæk........................................150

--- Marius se Fabrikken Herborg......................................................................157

--- Marius se Fællesbageriet i Fr.cia................................................................193

--- Martha se P. Dreyer & Co..........................................................................141

--- M. Brask se Michael Nielsen A/S................................................................432

--- M. E. M., frue, se Otto Nielsen..................................................................434

--- M. H. se Jyllands Vinimp...........................................................................302

--- Mich. se Landbosparek. i Aarhus................................................................351

--- Mich. se Michael Nielsen A/S.....................................................................432

--- Mich. se Michael Nielsen & Co....................................................................432

--- M. K. se Viborg Stiftstid............................................................................627

--- Morten se Skjern Materialhdl.....................................................................552

--- N. se Chr. Holmen A/S..............................................................................256

--- N. se Odder Andels-Svineslagteri...............................................................452

--- N. se Marius Petersen Ringsted Isenkramhdl................................................482

--- N. A. se Frands Nielsen............................................................................428

--- N. C. se Bornholms Social-Demokrat............................................................65

--- N. C. se Bredfald Mølle...............................................................................68

--- N. Chr. se fh. C. Jacobsen's Eftf.................................................................272

--- N. E. se A/S N. Th. Ja­cobsen & Co. Jyllands Frøhdl........................................274

--- N. E. C. se Bruun & Nielsen.........................................................................71

--- Niels se Niels Bentzen & Co........................................................................50

--- Niels se J. Nielsen's Tøm­merhdl.................................................................430

--- Niels se Th. Th. Nielsen............................................................................436

--- Niels Juul se Peder Nielsen A/S, Pedershaab................................................435

--- Niels Laur. se Nielsen's Handelsgartneri......................................................423

--- N. J. se Aalborg Drivremmefabr.....................................................................3

Nielsen N. K. se Ekspres-Trykkeriet i Randers...................................................146

--- N. K. se L. Ihrich A/S................................................................................269

--- N. P. se Bachmanns Vand-mølle A/S.............................................................39

--- N. P. se Den Kongelige Mønt.....................................................................328

--- N. P. se Laane- & Sparek. for Embeds- og Bestillingsmænd............................350

--- N. P. se Lolland-Falsters Venstreblade........................................................372

--- N. P. se Henry Nielsen's Eftf......................................................................429

--- N. P. se Skive Sparekasse.........................................................................533

--- N. P. se Storehedinge og Omegns Spare- og Laanek.....................................574

--- N. P. se Stubbekøbing Avis........................................................................577

--- N. P. se Tønder Aktie­ Bryggeri A/S..............................................................610

--- N. R. se C. Frank A/S................................................................................177

--- N. Søndergaard se Kjøge Bank...................................................................348

--- O. se Hedegaard & Hilligsøe's Eftf..............................................................233

--- O. se William Nielsen & Søn, Magasin du Nord.............................................436

--- O. Ancher se Hellerup Kulimp....................................................................235

--- O. Blinkenberg se Holbæk Amts Sparek.......................................................250

--- O. C. se A. Nielsen & Søn.........................................................................423

--- Olaf se Aalborg Diskonto-bank......................................................................2

--- Olaf se N. Christensen & Co.'s Trælasthdl. A/S..............................................95

--- Olaf Friis se F. Rybner Petersen's Boghdl.'s Eftf............................................477

--- Ole se Gørlev Mølle..................................................................................208

--- Olga, frue, se Chr. Jørgensen & Co.............................................................304

--- Oluf se Den Danske Land­mandsbank..........................................................132

--- O. Paarup se Skive Andelsslagteri..............................................................552

--- Oscar se Esbjerg Farve-& Lakfabrik A/S.......................................................153

--- Oscar se Pedershaab Maskinfabr................................................................470

--- Osvald se Fr. Winsølw's Eftf......................................................................634

--- Otto se Høng Bogtrykkeri..........................................................................267

--- Otto se Julius Nielsen's Korsetfabr.............................................................430

--- Otto E. Aarsleff se Otto Nielsen.................................................................434

--- Otto Vald. se Hotel Dana..........................................................................117

--- Ove se O. Nielsen....................................................................................434

--- Ove Hede se Hede Nielsens Fabriker...........................................................233

--- P. Aa. Høyrup se P. Th. Nielsen & Søn.........................................................435

--- P. B. Rohde se Brødr. Rohde Nielsen, Sophus Petersen's Eftf..........................424

--- Peder J. se Pedershaab Maskinfabr.............................................................470

--- Peter se Rogert Møller..............................................................................418

--- Peter se Lauritz Nielsen Nyborg A/S............................................................431

--- Petra, frue, se R.J. Nielsen........................................................................435

--- P. Jul. se Lollands-Posten.........................................................................373

--- P. Maegaard se R. Jessen's Eftf..................................................................294

--- P. M. Claudius se Randers Løve Apotek.......................................................497

--- P. N. S. se Fanø Spare- og Laanek..............................................................158

--- P. O. se O. Nielsen..................................................................................434

--- Poul se Lars Nielsen & Søn........................................................................431

--- Poul se Odense Stole- & Møbelfabr.............................................................454

--- Poul se Sparek. for Ebeltoft By og Omegn....................................................562

--- Poul E. se Sekjær & Co.............................................................................541

--- Ragnhild se Borup Apotek...........................................................................66

Nielsen Rik. Øgaard se L. Nielsen's Eftf...........................................................431

--- Robert W. se Anton C. Nielsen...................................................................424

--- R. se Rasmus Nielsen's  Pengeskabsfabr.....................................................435

--- Rud. se Midtfyns Dagblad..........................................................................401

--- S. se Jul. Hansen Trikotagefabr..................................................................222

--- Se se Kolding Folkebank...........................................................................326

--- S. se Sparek. for Mariager Købstad og Omegn..............................................564

--- S. E. se Johannes Nielsen & Falck..............................................................430

--- S. E. J. se P. C. Nielsen  & Kemp...............................................................434

--- Sigurd R. se Kolonial-Import......................................................................328

--- S. Justinus se O. Justinus Nielsen..............................................................434

--- Sv. se Hotel Casino...................................................................................88

--- Sv. se H. P. Nielsen.................................................................................429

--- Sv. Aa. se H. Sehack & Co........................................................................525

--- Svarre se Electra......................................................................................146

--- Sv. se Petersen Bach.................................................................................39

--- Sv. se Bagermestrenes Rugbrødsfabr., Randers..............................................40

--- Sv. se Jørgen Storm..................................................................................574

--- Sv. Kjær se Vejle Mineralvandsfabr..............................................................621

--- Søren se Brønderslev Ce­mentstøberi............................................................77

--- Tage se Otto R. Nielsen............................................................................434

--- Tage se Wilh. Sonesson & Co. A/S.............................................................560

--- Th. se Aalborg Kaffe og Tehdl.......................................................................3

--- Theodor se Anders Nielsen........................................................................423

--- Thorv. se Vald. Nielsen's Metalvarefabr.......................................................436

--- T. L. A. se Sækkeleje Komp.......................................................................586

--- T. Schjøtler se Niels Nielsen's Eftf..............................................................433

--- V. se Kbhvns Vognfabr..............................................................................346

--- Vald. se Tømrersvendenes Akts..................................................................610

--- Vald. A. se Istedhus Møbelmag..................................................................270

--- Vermund se Rahr's tekn. Forretning A/S.......................................................494

--- Viggo se Murersvendenes Akts...................................................................410

--- Viggo E. se Chr. F. T. Henriehsen's Eftf.......................................................239

--- Vilh. se Ringkjøbing Amts Dagblad.............................................................510

--- Vilh. se Smith & Co. A/S...........................................................................558

--- Vilhelm se Husmands- brandkassen for Danmark..........................................263

--- Vilh. V. se Brødr. Nielsen..........................................................................424

--- Wilia, frue, se P. A. Nielsen & Co...............................................................434

--- Villy se Hotel Harmonien...........................................................................227

--- W. Toftegaard se Jørgen C. Nielsen............................................................430

Nielsen-Bech Børge se De Forenede Klædefabriker, Hjørring A/S..........................170

--- Ths. se De Forenede Klæ­defabr., Hjørring A/S..............................................170

Nielsen-Jexsen P. se Jex-Fa­brikerne I/S og Skandina­visk Arkady Co. A/S...............294

Nielsen-Kolding P. H. se Det Grafiske Institut..................................................201

Nieport P. M. se Provision Import Company ved C. H. Holdtgrefe.........................492

Nikolaisen Marie, frue. se J. Kr. Nikolaisen.......................................................436

Nilsson Aage S. se Ringsted & Semler.............................................................510

--- Fr. se S. C. Sørensen & Co.........................................................................591

--- Frank V. se Mariebo Trælasthdl.................................................................389 

--- Rs. se Sorø Amts Dagblad.........................................................................560

Nipper Arthur se Brødr. Nipper........................................................................436

--- H. P. se P. Møller & Co.............................................................................418

--- Sof. J. se Brødr. Nipper.............................................................................436

Nisgaard J. se Vejle Mørtelfabr.......................................................................621

Nissen A. se Graasten Bank...........................................................................201

--- A. se Odense elektr. Instrumentsliberi........................................................453

--- Anita, frue, se Møller & Hansen..................................................................413

Nissen Edvard……………………………….....................................................………………..79

--- Erik se Bucka & Nissen...............................................................................79

--- Gustav Wilh. se Wilh. Nissen....................................................................436

Nissen Hans (d. 1903)……………......................................................…………………….79

--- Har. se W. E. Jensen & Søn.......................................................................289

--- Heinrich se Andersen & Nissen....................................................................23

--- Joh. se Hotel Phønix i Viborg.....................................................................487

--- J. P. se Julius Nielsen, Korn- & Tømmerforretning A/S..................................430

--- Kate, frøken, se A. Halberstadt's Eftf..........................................................212

--- K. V. se Knud P. Nissen & Søn...................................................................436

Nissen Ludvig…………………………......................................................……………………..79

--- Nis se Hansborg A/S.................................................................................215

--- N. P. J. se Silkeborg Bryghus & Neptun.......................................................543

--- Otto se Hotel Flensborg.............................................................................163

--- P. Rud Schouenborg se Silkeborg Bryghus & Neptun....................................543

--- R. se Ringkøbing Landbobank....................................................................510

--- Th.,frue, se Fyns Luft­ringefabr...................................................................191

--- Viggo Chr. se Wilh. Nissen.........................................................................436

Nissen-Petersen N. se Aakirkeby Bank A/S..........................................................2

Nissler Frank W……………........................................................................……………62

Nissler J. A……………………….........................................................................……….62

Nissler J. W. (f. 1847, d. 1897)……………….............................................………………62

Nisted Flemming O. se Dam's Hotel................................................................111

--- V. H. se Carl Hassager & Co......................................................................229

Nobel B. se E. Nobel.....................................................................................437

--- H. se E. Nobel.........................................................................................437

--- H. J. se E. Nobel......................................................................................437

Noes Henry se Noes & Kvistgaard...................................................................438

Nolfi Kirstine, frue, se Nolfis mek. Møbler........................................................438

Nommesen J. W. se Missionshot. Frydenlund....................................................404

Norby V. Madsen se M. P. Madsen Nordby's Maskinsnedkeri................................438

Nordholm N. G. se Gold­schmidt & Nordholm A/S...............................................200

Nordholt Har. se Helge Fleiseher A/S...............................................................163

Nordon Frank se Skandina­visk Perolin Fabr.......................................................551

Nordrup A. M. B. se Aage Havemann's Eftf.......................................................231

Nordsten M. se P. Nordsten. Hillerød Jernstøberi & Maskinfabr............................444

Nordvad E. H. se Brønnums Maskinfabr..............................................................77

Norgart O. K. se Vilhelm Sørensen & Co..........................................................592

Normann E. se Centralhotellet.........................................................................89

--- L. O. se Det Forenede Dampskibs-Selsk......................................................168

--- Nordstrand Finn A. C. se Carl Norstrand......................................................445

Norup Edith, frue, se A. Jakobsen...................................................................275

Nybo Th. se Kontantforretningen Nybo............................................................329

Nyboe K. J. se Stenhuggeriet Norden A/S.........................................................573

Nyegaard Axel se Manufakturhuset.................................................................388

--- Erik, E. se Telefon Fabrik, Automatic A/S.....................................................593

Nygaad B. A. se Aug. Müller A/S.....................................................................411

Nygaard Harald se Cement- & Betonvarefabr. Oranja...........................................88

Nygård Johs. se Middelfart Venstreblad...........................................................401

Nymark, Erik se De Forenede Teglværker v. Aarhus............................................172

--- S. se De Forenede Teglværker v. Aarhus......................................................172

--- Sven se Bygholm Teglværk..........................................................................81

Nystrøm C. se Axel Rasmussen & Co...............................................................499

Nødelund Joh. Chr. se J. C. Nøddelund &, Sønner..............................................449

--- Kn. se J. C. Nøddelund & Sønner................................................................449

Nørby Martha. frue, se I. Nørby......................................................................449

Nørgaard E. L. se Brandassuranceforen. af 1848.................................................67

--- I. C. se O. R. Frandsen.............................................................................176

--- J. se Landbosparek. i Aarhus.....................................................................351

--- Jens se Hadsund Boghdl.......................................................................... 210

--- J. K., frue, se Sørgemagasinet...................................................................592

--- J. M. se P. Hansens Læ­derhdl. og Skotøjsforretn...........................................224

--- Joh. se De Forenede Kulimportører.............................................................171

--- Kn. se Chas Hude....................................................................................262

--- K. Wedel se Lago Nørgaard.......................................................................449

--- L. C. O. se Fabrikken Dansk Maskinpakning A/S............................................127

--- Peder se A/S Bryggeriet Stjernen.................................................................75

Nørlem E. Chr. se Chr. Nørlem........................................................................449

Nørmølle Martin se Havnemøllen A/S...............................................................231

Nørredam V. M. se Hagen & Sievertsen............................................................211

Nørrelund A. J. se Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesfors.................................394

Nørrelykke-Christensen C. se Haslev Folketidende.............................................229

Nørring R. V. se A. Jensen's Eftf.....................................................................277


      A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Tilbage