Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 34
Arbe - Arbo

 

 

Direktionen består af H. Holm (ansat fe­bruar 1932) og Jørgen Christensen (underdi­rektør 1948, meddirektør august 1950).

Nuværende bestyrelse: fh. minister fru Fanny Jensen, fh. minister Ludvig Christen­sen (f. 1878) og borgerrepræsentant Fr. Vedsø (f. 1883).

Virksomheden påbegyndtes i et lejet bageri på Lyngbyvej. En aktiekapital på 10,000 kr. tilvejebragtes ved tegning af aktier på 10 kr. Aktiekapitalen må kun forrentes med 4 %, og ingen personlig aktionær har mere end 1 stemme, uanset hvor stort et antal aktier han ejer. Aktiekapitalen er senere udvidet til 350.000 kr. vedtegning af præferenceaktier, der forrentes med højst 5 %, udstedt til fag­forbund og -foreninger samt kooperative virk­somheder.

I oktober 1887, et år efter at selskabet hav­de påbegyndt sin virksomhed, flyttede bage­riet ind i sine nye lokaler -i den ejendom, som selskabet i sommerens løb havde opført i Nan­nasgade. I 1893 udvidedes forretningen til og­så at omfatte en møllerivirksomhed, hvorfra bageriet forsynes med mel. I 1902 opførtes en ny bygning, hvorved bageriets produktionsev­ne udvidedes meget betydeligt, ligesom senere forskellige udvidelser har fundet sted. Den i de senere år betydelig stigende omsætning har krævet en udvidelse og modernisering af møl­len, og i 1940 er opført et helt nyt bageri, hvorved antallet af bageriets ovne er blevet tredoblet.

Arbejdernes Fællesbageri stiftede i 1899 Ar­bejdernes Kødforsyning og i 1935 oprettedes egen pølsefabrik, denne og kødforsyningens 9 udsalg henhører stadig under og ledes fra fællesbageriet; i 1901 stiftede det Bryggeriet Stjernen som selvstændig virksomhed.

Adresse: Nannasgade 5, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri i Nyborg A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1891.

Forretningsudvalg: maskinarbejder R. P.

Hansen (formand), borgmester C. E. Bjerring (sekretær), C. A. Worm, W. K. H. Jensen, J. Damsgaard Jensen, Richard Larsen, H. Fre­derik Nielsen, Ulrik Lefevre og værkstedsar­bejder Aage Hansen.

Forretningsfører: J. Overgaard. Adresse: Torvet 2, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og Om­egn A/S.

Stiftet d. 27. jan. 1890. Bestyrelsens formand: tømrer Laur. Nielsen.

Adresse: Køgevej 14, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri i Silkeborg A/S.

Grundl. i 1907 med første vedtægter af 11. okt. Første forretningsfører: faktor W. Jacob­sen. Direktør (siden 1947): Erik Dan Ander­sen (f. 1912).

Adresse: Søndergade 42, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri A/S i Skive.

Grundl. d. 10. juni 1909. Nuværende bestyrelsesfor­mand: slagteriarbejder Manfred Christensen. Forretningsfører (siden 1946): A. Povlsen.

Adresse: Godthåbsvej 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri A/S i Stege.

Grundl. i 1851 af C. F. Eiermann (f. 1819, d. 1884).

I 1929 omdannet til aktieselskab. Formand for bestyrelsen (siden 1946): overlærer L. O. Niel­sen (f. 1908).

Adresse: Storegade 36, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg A/S.

Grundl. d. 6. sept. 1891. Siden 1944 har pro­kurist M. Klug været daglig leder af virksom­heden.

Adresse: Bagergade 33, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes kooperative Selskab A/S og Fæl­lesbageriet A/S i Viborg.

Grundl. i 1898 med vedtægter af 26. jan. s. å. Bestyrelsens for­mand er: redaktør A. C. Mortensen. Forret­ningsfører (siden 1935): Folmer Rohde Niel­sen (f. 1904).

Adresse: Lille Sct. Hans Gade 19, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdernes Kødforsyning A/S.

Grundl. i 1899 som bifirma w1der Arbejdernes Fællesbageri A/S (se dette). Direktion og bestyrelse er fælles med dette selskab.

Adresse: Nannasgade 5, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab. Stiftet d. 15. jan. 1899 af Arbejdsgi­verforeningen af 1896 og Fællesrepræsenta­tionen for dansk Industri og Haandværk og senere udvidet under tilslutning af landbru­gets organisationer og af' Dansk Skovforening og Den danske Handelsstands Fællesrepræsen­tation. Bestyrelsens formand: fabrikant Hans L. Larsen (f. 1883). Direktør (siden 1932):

Adolf Nielsen (f. 1888).

Adresse: Polititorvet 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arbo-Bähr & Co. A/S, handel med apoteker­varer. Grundl. d. 1. dec. 1895 af apoteker Chri­stian Frederik Emil Beck og cand. pharm. Carl Frederik Arbo-Bähr (f. 1869, d. 1920).

Den 1. maj 1898 blev virksomheden om­dannet til et aktieselskab med C. F. E. Beck

 

 

     

C. F. Arbo-Bähr           Knud Momme

 

 

som den første bestyrelses formand og C. F. Arbo-Bähr og apoteker Johs. Bertram Fischer-­Simonsen (f. 1860, d. 1938) som selskabets di­rektører.

I 1914 trådte Fischer-Simonsen ud af sel­skabets ledelse, og Arbo-Bähr fortsatte som enedirektør til sin død i 1920.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage