Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 578
Stær - Svan

 

M. H. Stærmose. skiltefabrik, butiksinventar, malerforretning.

Grundl. d. 10. aug. 1899 af M. H. Stærmose (f. 1875), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vindegade 41, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svend Støckel, boghandel.

Grundl. d. 5. juni 1879 af Carl Fr. Støckel.

Indehaver (siden 1928): Svend Støckel (f. 1887).

Adresse: Skolegade 17, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. Thomsen Støtt & Søn, murermester og entreprenørforretning.

Grundl. d. 24. aug. 1911 af Marius Thomsen Støtt (f. 1884); i 1946 optoges
sønnen, civilingeniør Erik Thomsen Støtt (f. 1916), som medindehaver.

Firmaet har udført en række større arbejder i Aalborg, bl. a. Katolsk Kirke, Ansgars
Kirke, Sct. Markus Kirke, Hotel Phønix, Nationalbankens' Aalborg Afdeling, endv. Skærbækværket, Kragskovhedelejren (ved Jerup), Spildevandsrensningsanlæget i Herning, store udvidelser på Svovlsyrefabriken i Nørre Sundby m. m.

Det beskæftiger nu ca. 200 mand.

Adresse: Kong Christians Alle 6, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Chr. Støttrup's Eftf., Anker Vinther, bagerforretning.

Grundl. d. 3. maj 1884 af Joh. M. Støttrup (f. 1849, d. 1903).

Indehaver siden 1939: Anker Vinther (f. 1902).

Adresse: Lille Sankt Hans Gade 11, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Otto Suenson & Co., vin en gros og en detail.
Grundl. d. 28. maj 1880 af Otto Suenson (f. 1855, d. 1931).

I 1931 optoges V. Aa. Preben-Andersen (f. 1906, d. 1946) som medindehaver
og overtog samme år firmaet som eneindehaver efter Otto Suensons død. Efter V. Aa. Preben-Andersens død i 1946 overtoges firmaet af hans enke, fru Magda

Preben-Andersen (f. 1909).

Adresse: Dronningens Tværgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Frederik Suhr, ur- og instrumentmagerforretning.

Grundl. d. 3. marts 1898 af Frederik Suhr (f. 1874, d. 1927).

Indehaver (siden 1935): H. Bistrup (f. 1899).

Adresse: Helgolandsgade 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. P. SUHR & SØN

Handelshus, er grundlagt 1749, afsluttet 1899. Grundlæggeren, Johan Peter Suhr (f. 1712, d. 1785) blev i 1728 Lærling hos, Hørkr. Oluf Hansen Aagaard, som boede paa Gl. Torv, hvor nu den Suhrske Stiftelse findes. I 1748 ægtede han sin Principals Datter, i 1749 overtog han hans Forretning, og Aaret efter blev han Ejer af Gaarden. Den næste Indehaver af Virksomheden var Sønnen, Ole Bernt Suhr (f. 1762, d. 1815), der i 1782 blev optaget som Kompagnon, hvorved Firmanavnet opstod. Den tredje Indehaver var dennes Enke, Dorathea, f. Beckmanne (f. 1759, d. 1842), der førte Forretningen med Bistand af sine 2 Sønner, Didrik Suhr (f. 1787, d. 1836) og Johannes Theodorus Suhr (f. 1792, d. 1858), af hvilke den sidstnævnte blev fjerde Indehaver efter Moderens Død. Han overdrog i 1856 Firmaet til sin Brodersøn, Ole Bernt Suhr (f. 1813, d. 1875), der saaledes blev femte Indehaver. Efter Boets Slutning i 1877 gik Firmaet over til hans Enke, Ida Marie Suhr f. Bech (f. 1825, d. 1897) med Svigersønnen, Julius Holmblad (f. 1852, d. 1896) og S. V. Isberg (f. 1820, udtraadt 1893, d. 1895) som Kompagnoner. I 1897 overgaar en væsentlig Del af Forretningen til det i 1896 stiftede A/S ”Det Danske Kulkompagni”. I 1899 hæves Firmaet J. P. Shur & Søn.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Herman Aug. Suhrke, grossererfirma, sanitets- og centralvarmeartikler.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af Herman Aug. Suhrke (f. 1870), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Gasværksvej 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sukkerfabrikken Nykøbing.

Grundl. d. 30. jan. 1884 på initiativ af gehejmekonferensråd E. Tesdorpf, Ourupgaard (f. 1817, d. 1889). Repræsentantskabets formand er folketingsmand Victor Larsen. Fabrikkens nuværende direktør, Niels Arnth Jensen (f. 1909), tiltrådte i 1943.

Adresse: Østerbro. Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sukkerfabrikker, De Danske, se De Danske Sukkerfabrikker, side 136.

 

Sukkerhuset i Rådhusstræde nr. 3.

Grundl. d. 4. april 1878 af Harald Carstensen (d. 1927).
I 1903 omdannet til et aktieselskab, som blev ophævet i 1947.

Indehaver siden d. 1. januar 1947: grosserer Axel Kofoed (f. 1897).

Adresse: Rådhusstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sukkervarefabrikken Chr. E. Schrøder's Eftf. A/S.

Grundl. d. 11. juni 1863 af Chr. E. Schrøder.

Den 26. marts 1930 omdannet til aktieselskab.

Nuværende direktør: Carl Nielsen (f. 1886).

Adresse: Holmbladsgade 128, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SUKKERRAFFINADERIET I STORE LARS-BJØRNSTRÆDE

Er grundlagt d. 19. Dec. 1803 af et Interessentskab, bestaaende af Justitsraad Neergaard, Kaptajn Fabritius, Murermester Thrane og Sukkermester Smith, der indskød hver en Fjerdedel af Kapitalen. Den 1. Aug. 1805 begyndte Raffinaderiet sin Virksomhed med Niels Møller som Bogholder. Efter at flere Ændringer i Interessentskabsforholdet er foregaaede, H. D. Fabricius i 1839 bleven Bogholder og Administrator og Virksomheden i flere Retninger bleven udvidet of forbedret, ophævedes den gamle Konvention i 1877, og Raffinaderiet deltes i Attendedele og betragtes fra nu af som Aktieselskab. I 1909 overgik samtlige Aktier til A/S De danske Sukkerfabrikker.

Adresse: Larsbjørnstræde 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Sumborg, isenkramforretning.

Grundl. d. 11. aug. 1905 af Jens Sumborg (f. 1856, d. 1925).
Den 1. april 1918 overtaget af sønnen, Christian Ankjær Sumborg (f. 1882).

Adresse: Set. Mathias Gade 56, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Oluf Sumborg. manufakturforretning.

Grundl. i 1896 af Jacob Johansen (f. 1868).

Indehaver (siden 1924): Oluf Sumborg (f. 1887).

Adresse: Hornslet.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. H. Sundberg & Co., grossistfirma (rør og sanitet).

Grundl. i 1910 af G. H. Sundberg (f. 1877), der stadig er indehaver af

virksomheden, siden 1922 sammen med Ferd. Nielsen (f. 1878).

Adresse: Gammeltorv 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sundby Apotek i København.

Oprettet d. 7. juni 1881.

Apotekets første indehaver: Chr. Ditlev Clausen Fehr (f. 1831, d. 1902).

Indehaver (fra 1. april 1950): Aage Hansen (f. 1901).

Adresse: Amagerbrogade 65, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sundby Maskinsnedkeri A/S.

Grundl. d. 10. nov. 1898 af Chr. Ryt-Hansen (f. 1866, d. 1946) og Knud Chr. Knudsen.

I 1924 omdannet til et aktieselskab.

Direktør (siden 1941): grundlæggerens søn, William Ryt-Hansen (f. 1899).

Adresse: Hessensgade 11-15, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sundby Paraplyfabrik ved P. Møller Andersen.
Grundl. i 1898 af Edv. Gregersen (f. 1870, d. 1934); i 1934 overtaget af sønnen, Chr. Gregersen (f. 1901) og i 1942 af P. Møller Andersen (f. 1909).

Adresse: Amagerbrogade 63, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. P. SUNDORPH

Tehandlerfirma Hans Pay (f. 1738 i Drammern, d. 1777) etablerede sig 1768 som Porselænshandler og virkede i 3 Aar sammen med en Kompagnon, senere alene; i 1771 fik han Bevilling til at handle med Urtekramvarer og blev i 1776 indskreven som virkelig Urtekræmmer. Hans Enke, Mette Christine, født Collstrup (f. 1752, d. 1834) fortsatte Forretningen, men ved hendes Ægteskab med Søren Christian Sundorph (f. 1743, d. 1794) gik den over til denne; han hed oprindelig Søren Christensen, men antog Navnet Sundorph efter sin Fødeby, Nørre Sundby ved Limfjorden. Da han døde, maatte Enken for anden gang overtage Forretningen, som hun ledede først alene senere i Forbindelse med sine 2 Sønner; en Tidlang førte den Navn af Mette Christine sal. Sundorphs Enke & Co., hvilket forandres til Sundorphs Enke & søn. Den ældste Søn, Christian Severin Sundorph (f. 1780, d. 1826) indtraadte i Firmaet i 1812, den yngre Søn, Hans Pay Sundorph (f. 1790, d. 1860) i 1816, og i 1826 blev han Eneindehaver af Forretningen, som derefter fik Firmanavnet: ”H. P. Sundorph”. Ved hans Død gik Firmaet over til Sønnen, Georg Christian Sundorph (f.1826, d. 1875), som i 1856 var indtraadt i Lauget, og efter denne til Enken, Anna Margrethe Sundorph, født v. Stöcken; i 1884 optog hun sin Søn, Hans Pay Sundorph som Kompagnon, og denne blev Eneindehaver i 1894, da Moderen udtraadte af Forretningen, som efterhaanden var gaaet over til at være Tehandel. Firmaet har fra dets Grundlæggelse været paa samme Sted som nu, med Undtagelse af den Tid da det paa Grund af den Store Ildebrand i 1795, under hvilken Huset nedbrændte total, maatte benytte en Træbod paa Slotspladsen.

Adresse: Ved Stranden 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. P. Sundorph A/S, te- og blandet kolonialvarefirma. Hans Pay (f. 1738 i Drammen, d. 1777) etablerede sig i 1768 som porcelænshandler; d. 5. april 1771 fik han bevilling til at handle med urtekramvarer.

I 1940 overgået til et aktieselskab.

Nuværende direktør: T. Storch-Nielsen.

Adresse: Ved Stranden 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Surel & Søn, kleinsmedeforretning.

Grundl. d. 26. marts 1853 af Adolf Surel.

Indehaver siden 1943: Ove Hansen (f. 1910).

Adresse: Tilegade 36, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hugo Svanbergs Eftf. A/S, bagerforretning.
Grundl. d. 13. juni 1892 af Herman Svanberg (f. 1865).

Omdannet til aktieselskab i 1949. Direktør: Svend Kirk (f. 1910).

Adresse: Smallegade 43, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                              Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage