Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 80
Bund - Busc
 

E. Bundgaard, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1896 af Frederik Hansen (f. 1869, d. 1925) og fortsat af hans enke, fru K. Hansen; i 1927 overtaget af E. Bundgaard (f. 1898).

Adresse: Torvegade 21, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. I. Bundgaard's Eftf., manufakturforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1889 af H. J. Bunågaard (f. 1855, d. 1933). Indehaver (siden 1. okt. 1931) J. Kiil (f. 1896).

Adresse: Rønde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Bundgaard & Søn, skotøjsfabrik.

Grundl. d. 1. april 1904 af Thorvald Bundgaard (f. 1874, d. 1941).

I 1929 optoges sønnen, Kuno Bundgaard (f. 1901), som medindehaver. I 1943 indtrådte en anden søn, Erik Bundgaard (f. 1915) som medindehaver.

Adresse: Tordenskjoldsgade 5, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bundgaard Andersen's Eftf., papirvare- og papvarefaprik.

Grundl. i 1895 af Bundgaard Andersen (f. 1861, d. 1946) under beskedne forhold, idet virksomheden påbegyndtes som hjemmearbejde med fremstilling af mærkesed­ler og papæsker, der udførtes som haandarbej­de.

Den 1. august 1924 overtages virksomhe­den, der snart voksede til et industrielt fore­tagende, af de nuværende indehavere, N. P. Pedersen (f. 13. juni 1872) og Helge Andersen (f. 19. oktober 1885).

Siden 1924 er virksomheden gentagne gange udvidet, og firmaet har fulgt med i udviklin­gen indenfor denne industri således, at det i dag råder over de nyeste specialmaskiner og et helt igennem moderne anlæg, der spænder over et samlet gulvareal på over ½ tønde land og beskæftiger ca. 90 personer.

Der fremstilles æsker og kartonnager til praktisk talt -ethvert formål.

Som specialiteter kan fremhæves: ægrammer, sækkemærker, krydderiposer og konfektionsæsker.

Adresse: Ørstedsgade 34, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Buntzen's Eftf., Mauritzen & Øemig, papir­forretning en gros og papirposefabrik.

Grundl. d. 2. nov. 1867 af Alfred Buntzen (f. 1842, d. 1870).

Nuværende indehavere: T. Mauritzen (f. 1881) og K. H. 0emig (f. 1887).

Adresse: Gothersgade 137, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. D. Burcharth & Søn, lak-, fernis- og farve­fabrikker.

Grundl. d. 2. maj 1861 af Arendt Dahl Burcharth (f. 1833, d. 1905).

Den 2. juli 1900 overtaget af sønnen, Mathias Häuser­mann Burcharth (f. 1872).

Adresse: Vestergade 20, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BURMEISTER & WAIN´S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI A/S

H. H. Baumgarten (f. 1806, d. 1875), der i 1843 havde indrettet et Maskinværksted og i et Årstid havde arbejdet i Forening med Klejnsmed J. H. R. Winther, gik i 1846 i Kompagni med C. C. Burmeister (f. 1821, d. 1898) under Firmaet „Baumgarten & Burmeister”. Ved Udgangen af 1861 trak Baumgarten sig tilbage og Burmeister fortsatte Forretningen alene indtil 1865, da han og William Wain (f. 1819, d. 1882) dannede Firmaet „Burmeister & Wain”.

I 1872 omdannedes det til et A/S, i hvilket de 2 Indehavere indtrådte som adm. Direktører, og for hvis første Bestyrelse C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) var Formand.

Samme År anlagdes Skibsværftet på Refshaleøen, og året efter lagdes Kølen til det første Skib (”Christian IX”) på dette Værft.

I 1881 optages Fabrikation af Mælkecentrifuger, en Virksomhed, der i 1910 ophørte, efter at være solgt til A/S Separator i Stokholm. I 1893-94 anlagdes Tørdokken på Refshaleøen. Fra1898 og i de efterfølgende år blev hele Virksomheden lidt efter lidt ombygget og moderniseret, nye Værksomheder opføres, elektrisk Drift indføres, eget Storsmederi anlægges med store hydrauliske Smedepresser, Filialer oprettes i talrige af Udlandets Byer. I 1898 optoges Fabrikation af Dieselmotorer; i 1904 erhvervedes A/S Frederiksberg Metalvarefabrik ved Køb af dets Aktier. I 1908 toges et nyt Stålværk, (det eneste i Danmark) i Drift, og A/S Frederiksberg Metalvarefabrik forandrede Navn til A/S Burmeister & Wain´s Eksport-Kompagni. I 1909 begyndte Driften af en ny Flydedok.

I 1887 blev Skotten David Halley Direktør(Overingeniør fra 1882), og i 1891 trak Burmeister sig tilbage fra Direktionen.

I 1895 døde Halley og Kommandør K. C. Nielsen (f. 1845, d. 1909) blev adm. Direktør med Løjtnant W. Hovgaard og cand. Polyt. Ivar Knudsen (f.1861) som Underdirektører henholdsvis for Skibsværftet og Maskinfabrikken. I 1896 fratrådte Hovgaard, og N. C. Hansen blev Skibsbygningsdirektør; året efter tiltrådte Martin Dessau (f. 1865) som merkantil Direktør, og Ivar Knudsen blev Maskin-Direktør. I 1899 blev N. C. Hansen erstattet som Skibsbygningsdirektør af Englænderen Charles H. Reynolds, der i 1905 efterfulgtes i denne Stilling af K. G. Meldahl. I 1907 fratrådte denne og K. C. Nielsen deres Stillinger i Selskabet.Som Formand i Bestyrelsen erstattedes Tietgen i 1898 af G. A. Hagemann (f. 1842), denne atter i 1909 af Admiral A. du Plessis de Richelieu (f. 1852).Adresse: Overgaden neden Vandet 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri A/S. H. H. Baumgarten (f. 1806, d. 1875), der i 1843 havde indrettet et maskinværksted, gik i 1846 i kompagni med C. C. Burmeister (f. 1821, d. 1898) under firma "Baumgarten & Burmeister". Ved udgangen af 1861 trak Baumgarten sig tilbage, og Burmeister fort­satte Forretningen alene indtil 1865, da han og William Wain (f. 1819, d. 1882) dannede firmaet "Burmeister & Wain".

I 1872 omdan­nedes det til aktieselskab, i hvilket de 2 in­dehavere indtrådte som adm. direktører og for hvis første bestyrelse C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) var formand. Samme år anlagdes skibsværftet på Refshaleøen, og året efter

straktes kølen de første skib ("Christian IX,,) på dette værft.

I 1881 optoges fabrika­tion af mælkecentrifuger, en virksomhed, der i 1910 ophørte efter at være solgt til Akts. Se­parator i Stockholm.

I 1893-94 anlagdes tør­dokken på Refshaleøen.

Fra 1898 og i de efter­følgende år blev hele virksomheden lidt efter lidt ombygget og moderniseret.

I 1898 optog Burmeister & Wain som et af de første fir­maer i verden fabrikationen af dieselmotorer, og kontrakten med Dr. Diesel blev underskre­vet af direktør Ivar Knudsen (f. 1861, d.1920) der med stor energi fremmede dieselmotorens videre udvikling.

I 1912 foretog det første oceangående motor­skib "Selandia" sin berømte jomfrurejse til Østen.

I 1908 tages et nyt stålværk (det stør­ste i Danmark) i drift. Skibsværftet gennem­gik i de efterfølgende år en mægtig udvik­ling.

I 1950 afleveredes firmaets skibs-nybyg­ning nr. 702.

En række store firmaer hele verden over bygger B & W dieselmotorer på licensbasis, og i løbet af de sidste 28 år er ialt 2043 skibe med en samle tonnage af 10.500.000 br. tons, forsynet med B & W motorer.

I 1927 overtoges Københavns flydedok og Skibsværft i 1930 overgik A/S Holeby Diesel­motorfabrik og i 1938 A/S Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik til Burmeister & Wain. Disse 2 sidste virksomheder fremstiller mindre dieselmotorer. Endvidere oprettede Burmeister & Wain A/S Nordisk Dieselauto, samlefabrik for automobiler af anerkendte udenlandske fabrikater.

Nuværende direktion: C. A. Møller (f. 1889), Georg Dithmer (f. 1886), Niels Munck (f. 1902) og H. Carstensen (f. 1899). Bestyrelsens nuværende formand: Skibsreder A. Reimann (f. 1889).

Adresse: Strandgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. H. BUSCH & SØNNER

Orgelbyggeri, er grundlagt 1855 af Daniel Køhne (d. 1878), der i 1857 optog A. H. Busch (f. 1832) som Kompagnon; i 1879 indtrådte dennes Søn, A. Busch (f. 1854) i Firmaet, og i 1883 desuden Sønnen, Vald. Busch (f. 1861).

Adresse: Vestergade 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

FRITZ BUSCH

Fyrværkerilaboratorium, er grundlagt 1860

Adresse: Frederiksberg Allé 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Margot Busch, urtekramforretning.

Grundl. i 1893 af Vald. Sommer (f. 1862). Indehaver (siden 1947): Margot Busch (f. 1909).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 31, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnold Busck International Boghandel - Pa­pirhandel og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Bogladen oprettet 5. nov. 1896 som firmaet Busck & Wisbech, indeh. Arnold Busck (f. 1871) og J. L. Wisbech (f. 1870, d. 1944).

I forbindelse hermed Wisbechs Forlag. Fra 1903 firma Arnold Busck med samme som eneinde­haver. Stempelpapirforhandling fra 1908.

1923 udvidedes firmaet til Arnold Busck Interna­tional Boghandel, idet der oprettedes en spe­ciel udenlandsk afdeling. Forbindelser på alle udenlandske pladser og repræsentation for fle­re store udenlandske firmaer, således His Majesty's Stationary Office og Encyclopacdia Britannica.

1922 knyttedes til firmaet N y t N o r d i s k Forlag Arnold Busck (grundl.1917 af Otto Halling og Christian Nielsen); i 1941 om­dannet til et aktieselskab i hvis bestyrelse Ar­nold Buscks har været formand siden stiftel­sen, og hvis direktion siden stiftelsen består af: Helge Busck, Arne Busck og Th. Tryde.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage