Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 437
Nits - Nobe
 

P. Nitschke, gravørfirma.

Grundl. d. 8. nov. 1897 af P. Nitschke (f. 1875), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Nørrebrogade 5, Kbhvn. N.             

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nivaagaards Teglværk.

I 1707 blev en af Nivaas bondegårde, som var overgivet til dronning Louise (f. 1667, d. 1721) (Frederik IV's dronning) nedlagt og et teglværk anlag­des for at brænde teglsten til dronningens byggeri: Hirschholm Slot.

Nogen tid derefter blev teglværket tilfæstet murermester Lars Eriksen (f. 1753).

Efter dennes død faldt det tilbage til staten og forpagtedes nogle år se­nere til garver Hans Peter Frode i Helsingør 1766 solgtes teglværket for en årlig afgift til Jørgen Birch, som skulle svare afgiften "så længe materiale til værkets drift bevisligen findes tilstrækkeligt".

I 1781 blev den næste indehaver Jacob Kielskov, fritaget for at svare afgiften, da driften ikke kunne svare sig, og teglbrændingen ophørte.

I de følgende 80 år skiftede teglværket be­standig ejere, men det var først da grosserer Alfred Hage (f. 1803, d. 1872), i 1862 erhver­vede Nivaagaard at teglbrændingen virkelig blev genoptaget og driften rationaliseret.

Der blev i 1864 bygget en stor ringovn og i 1870 blev der indsat maskiner og den lange skibs­mole blev anlagt.

Efter Alfred Hages død i 1872 blev teglvær­ket overtaget af sønnen, Johannes Hage (f. 1842, d. 1923). Under dennes ledelse moderni­seredes teglværket igen i 1918.

Johannes Hage døde i 1923 og teglværket og de Øvrige ejendomme tilfaldt Den Hageske Stiftelse, som opretholder Nivaagaard Rekon­valescenthjem for nervelidende.

Daglig leder af teglværket: inspektør Th. Andersson.

Administrator og formand for bestyrelsen er nu landsretssagfører Mogens Moltke-Leth (f. 1908).

Adresse: Nivaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Noack, grossererforretning (levnedsmiddel­eksport).

Grundl. d. 8. febr. 1876 af Gustav Noack (f. 1. sept. 1850, d. 1. juni 1904).

I 1904 overtaget af broderen, Holger Noack (f. 7. april 1866, d. 24. nov. 1938), der i 1922 optog N. C. Groes-Petersen (f. 15. aug. 1874, d. 1944) som medindehaver.

I 1934 optoges Poul Kjers­gaard (f. 1885, d. 1939) og Andreas Jacobsen (f. 28. juni 1885). Nuværende indehavere: An­dreas Jacobsen og Ejnar Madsen (f. 7. juli 1891); sidstnævnte optoges i firmaet d. 1. marts 1939.

Adresse: Toldbodgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. NOBEL.

Tobaksfabrik, er grundlagt 1814 af Chr. Kastrup, overtoges 1854 af Emilius Ferdinand Nobel (f. 1810, d. 1892), som i 1835 havde etableret en Tobaksfabrik i Nykjøbing F., hvilden han i 1854, da han flyttede til Kbhvn., overdrog til Bendix Christian Nobel (d. 1890) og Herman Baagøe (d. 1900).

I 1855 optoges Th. S. Braun (d. 1887) i Firmaet, og i 1870´erne indtrådte Christian Peter Nobel (f. 1841, d. 1899). T. S. Brauns Søn, P. Braun, indtrådte i 1887 i Firmaet, men udtrådte atter i 1888, hvorefter han med sin Broder, H. I. Braun, grundlagde Firmaet Brødrene Braun (s.d.). Efter Chr. P. Nobels Død fortsattes Virksomheden af hans Enke, Nanna Birgitte Elisabeth Nobel, f. Voltelen, der samme År optog Emilius Ferdinand Nobel (f. 1875).

I 1908 indtrådte Herman Smith Nobel (f. 1880), og samtidig overtoges Forretningen i Nykjøbing F. Denne indehaves til 1890 af ovennævnte B. C. Nobel og Herman Baagøe. Efter førstenævntes Død indtrådte i 1890 Emil Harald Nobel, som døde 1906, hvorefter hans Enke, Emma Christina Nobel, f. Kipp, fortsatte Virksomheden, idet hun samme År optog Herman Smith Nobel i Firmaet.

I 1908 udtrådte Emme Christina Nobel, f. Kipp, og Forretningen overgik til Firmaet E. Nobel, Kbhvn.

Adresse: Vestergade 11 (udsalg) og

Prinsessegade 52 (Fabrik og Kontor).

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. Nobel, cigar- og tobaksfabrikker.

Grundl. 1806 af Christian Kastrup, der havde fabrik i den firmaet tilhørende ejendom Vestergade 11 (tidligere 44).

I året 1854 overdrog Ka­strup sin virksomhed til fabrikant E. F. No­bel (f. 1810, d. 1892), der 1835 havde grund­lagt firmaet E. Nobel, Nykøbing F.

Efter overtagelsen af virksomheden i Kø­benhavn flyttede E. F. Nobel til København,

og overlod ledelsen af fabrikken i Nykøbing til B. C. Nobel (f. 1825, d. 1890) og H. Baagøe (d. 1900), der senere overtog denne virksom­hed for egen regning.

Da virksomheden i København hurtigt ud­vikledes, byggede E. F. Nobel en cigarfabrik på Frederiksberg (på Den kgl. Porcelænsfa­briks nuværende grund) og en skråtobaksfa­brik på Christianshavn, Prinsessegade 60 (tid­ligere 50).

Ved et mageskifte med Den kgl. Porcelænsfabrik overtog E. F. Nobel sidst­nævntes ejendom Prinsessegade 62 (tidligere 52) hjørnet af Bådsmandsstræde, medens por­celænsfabrikken overtog ejendommen på Fre­deriksberg, og hele firmaet E. Nobels virk­somhed var derefter samlet på Christianshavn dog med kontor og udsalg på Vestergade.

I 1855 optog E. F. Nobel fabrikant T. S. Braun som medindehaver, og i 1879 optoges E. F. Nobels søn, Chr. P. Nobel (f. 1841, d. 1899), som medindehaver.

I året 1887 optoges T. S. Brauns søn, P. Braun, som medindehaver, men året efter del­tes virksomheden, idet E. F. Nobel og Chr. P. Nobel overtog cigar- & røgtobaksfabrikatio­nen, medens P. Braun og dennes broder, H. J. Braun, overtog skrå- & snusfabrikationen un­der firma: Brødr. Braun. T. S. Braun var året forud, 1887, afgået ved døden.

I 1892 afgik E. F. Nobel ved døden, og fir­maet E. Nobel fortsattes derefter med Chr. P. Nobel som eneindehaver. Chr. P. Nobel afgik ved døden 1899, og firmaet førtes derefter vi­dere med dennes enke, fru Nanna Nobel, som eneindehaver, samme år optoges dog Chr. P. Nobels og fru Nanna Nobels søn, E. F. Nobel (f. 1875, d. 1941), som medindehaver.

Firmaet E. Nobel Nykøbing F. blev ført videre af ovennævnte B. C. Nobel og H. Baagøe indtil 1890, hvor B. C. Nobel afgik ved døden. Samme år optog H. Baagøe B. C. No­bels søn, Emil Nobel (f. 1861, d. 1906), som medindehaver. H. Baagøe afgik ved døden 1900, og Emil Nobel førte derefter virksom­heden videre til sin død 1906. firmaet over­toges derefter af dennes enke, Emma Nobel, der samme år optog H. Nobel (f. 1880) (søn af ovennævnte Chr. P. Nobel og fru Nanna Nobel) som medindehaver.

I 1908 overtoges imidlertid firmaet E. Nobel, Nykøbing F., af firmaet E. Nobel, København, og H. Nobel indtrådte som medindehaver af dette firma, hvis Øvrige indehavere var enkefru Nanna Nobel (d. 1939) og E. F. Nobel.

Ved en sammenslutning med firmaerne Chr. Augustinus og A/S Horwitz & Kattentid dan­nede firmaet E. Nobel i 1919 A/S De Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, i hvis direktion E. F. Nobel og H. Nobel indtrådte.

I 1938 købte E. F. Nobel og H. Nobel E. No­bels Fabrikker ud af dette selskab, og fort­satte nu firmaet E. Nobel København & Ny­købing F. som eneindehavere.

Efter E. F. Nobels død 1941 indtrådte en søn, B. Nobel, som medindehaver, og i 1945 indtrådte en søn af H. Nobel, H. J. Nobel, som medindehaver.

Adresse: Prinsesse gade 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage