Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 352
Land- Land
 

Landbo-Sparekassen for Fyn.

Stiftet d. 30. marts 1869 under navn af Svendborg Amts Landbosparekasse med gårdejer Niels Hansen, Oure, som formand.

Virksomheden begyndte 1. juni 1869 i Ny­borg, og i årenes løb er tilkommet afdelinger i Svendborg, Faaborg, Odense, Assens, Kerte­minde, Otterup, N-Broby, Ringe, Dalum, Fer­ritslev, Tommerup, Gudme og Jordløse.

Siden 1902 har sparekassen haft hovedkon­tor i Odense.

Sparekassen har ca. 400 tillidsmænd i de fynske sogne, den ledes af et tilsynsråd, hvis formand er gårdejer N. Engbæk, Oure (f. 1887), og en direktion: M. Hansen (f. 1884), direktør siden 1916, og L. P. Larsen (f. 1889), direktør siden 1942.

Adresse: Kongensgade 68, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen for Ribe og Omegn.

Grundl. d. 13. marts 1886.

Den første direktør var Mads Hansen (f. 1841, d. 1927) fra 1886 til 1914.

Direktør (fra 1. juli 1950): frk. Gudny Helle (f. 1897), der har været knyttet til sparekassen siden 1917.

Tilsynsrådet består af gårdejer H. P. Han­sen, der er formand, sognefoged J. Nielsen, mejeribestyrer V. Nielsen, statsautoriseret vejer og måler C. Thomsen, sognefoged A. R. Vind, gårdejer Aksel Fr. Hansen og gårdejer Tage Rosenstand.

Adresse: Torvet, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen for Thy.

Stiftet i 1886 med vedtægter af 19. aug. s. å.

Formand og forret­ningsfører var sagfører B. Westergaard.

Han afløstes i 1905 af proprietær N. Sloth (f. 1862, d. 1938), der i 1920 udnævntes til direktør, hvilken stilling han havde til sin død.

Siden 1938 har Chr. Ravn Klausen (f. 1883) været sparekassens direktør.

Tilsynsrådet består af mejeribestyrer H. B. Vognsen, Nors, der er formand, landsretssag­fører N. Terkildsen, Thisted, uddeler S. Sø­rensen, Hurup, gårdejerne K. Knudsen, Ville­rup, O. C. Foget, Thingstrup, P. Madsen, Jegindø og Niels Jensen, Nørre Nordentoft.

Adresse: Jernbanegade 11, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen i Horsens.

Stiftet d. 1. juni 1863, navnlig på initiativ af gårdejer C. Win­ther i Foerlev ved Skanderborg.

Den var op­rindelig beregnet for landboere i Skanderborg Amt, men i 1888 udskiltes Skanderborg-afde­lingen.

I 1937 oprettedes en afdeling i Hoved­gaard.

Bestyrelsens nuværende formand: pro­prietær A. Svendsen, Gedved.

Nuværende di­rektion: A. Ballisager (f. 8. febr. 1874), Stens­balle, der har været tilknyttet sparekassen si­den 1922.

Adresse: Rædersgade 5, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen i Vejle.

Den stiftende ge­neralforsamling afholdtes d. 22. juli 1863 på initiativ af doktor C. J. Boye, Haughus pr. Jelling (f. 1823, d. 1879) og lærer N. P. Jensen, Hygum. Sparekassen åbnedes d. 4. nov. S. å.

Ledelsen består af et tilsynsråd, hvis med­lemmer er gårdejerne S. Sørensen, Balle, der er formand, Alfred Jensen, Bredalgaard, der er næstformand, Peter Bjerre, Gauerslund, M. Iversen, Ammitsbøl, M. Bording, Kragelund, S. Hansen, Ringgivegaard, A. Johannesen, Haa­strup og direktør Chr. F. Svenningsen.

Di­rektør er gårdejer J. Holm, Tofthøjgaard (f. 1880).

Adresse: Kirkegade 25, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbostandens Sparekasse, Nykøbing F.

Grundl. d. 11. december 1863.

Sparekassen le­des af et tilsynsråd samt en direktion.

Nuværende direktion: P. E. Larsen (f. 1915) (adm. dir. fra 1947), M. Pedersen (f. 1888) (fra 1942) og C. Andersen (f. 1887) (fra 1942).

Sparerne s indskud pr. 1. april 1950: 75 mill. kr.; reservefonds: 4,2 mill. kr.

Nuværende tilsynsråd: gårdejerne H. P. R. H. Hare, der er formand, M. Hansen, P. E. Hansen, H. C. J.-M. Børresen, O. Aage og C. Bruhn, samt lærer H. C. Andersen.

Adresse: Slotsgade 1, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den gensidige Landbo-Sygeforening.

Stiftet d. 15. jan. 1900 af G. M. Grunth og Sophus Niel­sen med førstnævnte som formand og sidstnævnte som forretningsfører.

Nuværende di­rektør (siden 1940): H. A. Nielsen (f. 1901).

Adresse: Vesterbrogade 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbrugs- og Handelsbanken i Vordingborg A/S.

Stiftet d. 13. okt. 1906. Direktør (siden 1937): Einer Hansen (f. 1903).

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LANDBYGNINGERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING

Er oprettet ved Anordning af 29. Febr. 1792 og senere ordnet ved Lov af 23. April 1870 og Vedtægt af 10. Juni 1871 med Tillæg

Adresse: Stormgade 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Landbygningernes almindelige Brandforsik­ring, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger er en gensidig forening,

opret­tet ved kgl. anordning af 29. febr. 1792.

Be­gyndte sin virksomhed i juli s. å.

Foreningen tegner brandforsikring på bygninger med fast tilbehør samt på bygninger under opførelse.

Nuværende direktion: Svend Brannov (f. 1895). og Mogens K. A. Olesen (f. 1902).

Adresse: Storm gade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landlyst Teglværk.

Grundl. i 1848 af proprie­tær Aagaard.

Indehaver (siden 1916): Peder Brix (f. 1889).

Adresse: Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landmandsbank, Den Danske, se Danske Land­mandsbank.

 

Landmandshotellet i Kolding.

Grundl. ca. 1890. Indehaver (siden 1938): Carl Jansen (f. 1894).

Adresse: Låsbygade 59, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landmandshotellet i Nysted.

Grundl. ca. 1907. Indehaver (siden 1943): H. Henriksen (f. 1906).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage