Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 116
Damp - Damp
 

Dampskibsselskabet Phønix A/S.

Stiftet d. 3. marts 1911 på initiativ af kaptajn H. A. An­dersen og Ernst Brüning (f. 1866, d. 1949).

Kaptajn Andersen var i en årrække selskabets korresponderende reder og direktør. Bruning var formand i dets bestyrelse til sin død.

Di­rektør (siden 1937): kaptajn H. Andersen (f. 1898).

Adresse: Adgangsvej, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibs-Aktieselskabet "Progress".

Stiftet d. 26. sept. 1904 af skibsreder Marius Nielsen (f. 1867) m. f L Skibsreder Marius Nielsen har siden stiftelsen været direktør for selskabet.

I 1918 overtog selskabet Dampskibsselska­bet Vesterhavet's 11 dampere og i 1931 overto­ges Dampskibsselskabet Skagerak's 5 dampere.

Den 1. jan. 1950 havde selskabet 15 skibe på 33.560 tons d. w. som er bogført til 11.179.576 kr.

På Svendborg skibsværft er 2 nybygninger i arbejde, og et af de ældre skibe blev i 1948 solgt til udlandet.

Bestyrelsen består af ovennævnte skibsreder Marius Nielsen, der er formand, direktør C. C. Marx-Nielsen (f. 1897), fuldmægtig P. Molt­ved (f. 1878), direktør Chr. S. Nielsen (f. 1873), børs sekretær Jens Vestberg (f. 1893) og højesteretssagfører Leif Gamborg (f. 1896).

Aktiekapitalen, som oprindelig var på 700.000 kr., er nu på 7.250.000 kr.

Adresse: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Torm A/S, blev stiftet d. 14. januar 1889 af afdøde kaptajn D. Torm og kaptajn Chr. Schmiegelow.

Selskabet begyndte med en aktiekapital på kr. 212.000 og med en damper på 1350 tons dødvægt.

I de følgende år arbejdede selska­bet sig støt fremad og forøgede efterhånden sin flåde, dels ved nybygninger og dels ved i 1912 at overtage dampskibsselskabet "Botnia"s 5 skibe, således at selskabet i 1914 ved krigens udbrud var nået op på en flåde af 12 dampere med en samlet dødvægt-tonnage af 22.750 tons og med en aktiekapital på kro 1.100.000.

Under krigen 1914-18 mistede selskabet 5 dampere ved torpedering og minesprængning, og en gammel damper solgtes, således at sel­skabet ved krigens afslutning kun havde 6 dampere tilbage.

I de følgende år blev selskabets flåde for­øget og fornyet, således at selskabet 50 år ef­ter dets stiftelse rådede over en moderne flåde på 26 skibe på tilsammen 66.900 tons dødvægt og med en gennemsnitsalder af 9 2/3  år.

Aktiekapitalen, som i 1914 var 1.100.000 kr., blev i 1916 udvidet ved en friaktie til kr. 2.200.000 og blev igen i 1919 udvidet til kr. 4.400.000 ved udstedelse af for kr. 2.200.000 nye aktier til kurs 160.

I 1923 indløste selskabet af sine opsparede midler kr. 2.400.000 af aktiekapitalen til kurs 280, således at aktiekapitalen derved blev re­duceret til kr. 2.000.000.

I 1936 udvidedes aktiekapitalen til kr. 4.000.000 ved udstedelse af for kr. 2.000.000 nye aktier til parikurs og i 1939 yderligere til kr. 6.000.000.

I 1947 blev aktiekapitalen igen udvidet fra kr. 6.000.000 til kr. 12.000.000 ved udstedelse af for kr. 6.000.000 nye aktier til parikurs.

I slutningen af 1907 døde kaptajn Torm, og i hans sted valgtes som direktør: skibsreder C. Kraemer, der tiltrådte 1. januar 1908, medens direktør i Ø.K., kaptajn Chr. Schmiegelow, blev selskabets formand.

I marts 1922 fratrådte skibsreder C. Kraemer som reder og overtog posten som formand for bestyrelsen, hvilken post han havde til sin død i slutningen af 1942. Han efterfulgtes som for­mand af direktør Chr. Schmiegelow, der var formand for bestyrelsen til sin død i nov. 1949; efter denne blev i febr. 1950 hans søn, Arne Schmiegelow, bestyrelsens formand.

I marts 1922 var de to hidtilværende prokurister, oven­nævnte A. Schmiegelow og Axel Kampen, til­trådt som redere for selskabet. A. Schmiege­low fratrådte reder-stillingen ved sin overta­gelse af posten som bestyrelsesformand og af­løstes af hidtidig prokurist i selskabet C. Ma­zanti-Andersen.

Af de 26 skibe i begyndelsen af 1939 blev 2 solgt samme forår, og af de 24 skibe, der så­ledes var tilbage, mistedes i den anden ver­denskrig 13, således at der kun var 11 tilbage.

I året efter krigen byggede selskabet imidler­tid 6 nye motorskibe, således at flåden ved ud­gangen af 1948 består af 10 motorskibe og 7 dampere med en dødvægttonnage ialt af 61.260 tons med en gennemsnitsalder af 6 år for mo­torskibe og 22 ½ år for dampere.

Adresse: Holmens Kanal 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Vendila A/S, se Svend­sen & Christensen.

 

Dampskibsselskabet Vesterhavet A/S.

Grundl. d. 17. maj 1895 i Esbjerg af konsul Ditlev Lau­ritzen (f. 1859, d. 1935).

I 1914 flyttet til Kø­benhavn. Nuværende bestyrelse: skibsreder Ivar Lauritzen (f. 1900) og skibsreder Knud Lauritzen (f. 1904) og underdirektør Max Kur­zenberger (f. 188,9). Forretningsfører (direk­tion): Rederiet J. Lauritzen (se dette).

Aktiekapital: 4 mil!. kr.

Adresse: Hammerensgade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskipsselskabet Ærø A/S.

Grundlagt d. 6. maj 1874. Direktør (siden 1946): H. Rixen (f. 1881).

Adresse: Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet "Øresund" A/S.

Stiftet d. 2. jan. 1900; seneste vedtægter af 25. juli 1944. Selskabet ejer sammen med det tilsvarende svenske selskab (hvis aktier indehaves af Sven­ske statsbaner) skibene "Malmø", "Sverige", "Øresund", "Hälsingborg" og "Sankt Ibb".

Bestyrelsen består af generaldirektør E. Ter­kelsen, trafikchef N. C. D. Johnsen og søfarts­chef H. J. Bager. Direktion: generaldirektora­tet for statsbanerne.

Adresse: Havnegade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampvaskeriet Solvang.

Grundl. i 1908 af Lars Christian Larsen (f. 1863, d. 1912). Indehaver (siden d. 6. maj 1929): cand. pharm. Kay Becker (f. 1874).

Adresse: Solvangsvej 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage