Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 451
Nørr - Obel

 

Nørresundby Brøndanstalt ved A. Bach & Søn.

Grundl. 1. marts 1896 af A. Bach (f. 1875) i kompagniskab med købmand S. Skipper (f. 1871, d. 1938).

Siden 1943 har grundlæggerens søn, Børge Bach (f. 1907) været medindehaver af fabrikken.

Adresse: Nørregade 13, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Cykle- & Motorcykleforretning.
Grundl. d. 1. marts 1903 af Axel Holm (f. 1876).

Nuværende indehaver: Thor Holm (f. 1911).

Adresse: 0stergade 5, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Dampvaskeri.

Grundl. d. 7. dec. 1910 af Chr. Petersen.

Indehaver (siden 1. febr. 1939): Mogens Colding Jensen (f. 1913).

Adresse: Vester gade 49, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Lervarefabrik.

Grundl. d. 26. marts 1848 af pottemager Hans Peter Hansen fra Kroghede ved Spjald. Efter hans død fort­sattes virksomheden af hans enke, fru K. Han­sen, indtil den i 1883 overtoges af deres søn­ner.

I 1886 overtog den ældste søn, Lauritz Hansen (f. 1859, d. 1939) fabrikken som ene­indehaver og fortsatte den indtil han i 1930 overdrog den til sin søn, Ingvald Hansen (f. 1897).

Fabrikkens specialer er husholdnings­genstande og dekorativ keramik.

Adresse: Engvej 2, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Materialhandel.

Grundl. d. 25. marts 1871 af Jens Christian Grøndahl.

Inde­haver (siden 1930): cand. pharm. Frits H. Hammer (f. 1903).

Adresse: Torvet 6, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Produktforretning, hude- og skindforretning.

I 1860 grundlagdes et garveri af garvermester A. Schack.

Dette overtoges i 1878 af C. Klitgaard.

I forbindelse med garve­riet dreves handel med huder, skind og læder.

I 1921 deltes forretningen således, at læderhan­delen fortsattes af firmaet C. Klitgaard & Søn (se dette), mens handelen med huder og skind overtoges af et aktieselskab, Nørresundby Produktforretning, hvis direktør var M. Jen­sen (f. 1888).

I 1924 optoges direktør Th. Klit­gaard, Aalborg, i selskabets bestyrelse og di­rektion.

I 1925 hævedes aktieselskabet og de to nævnte direktører fortsatte firmaet.

I 1940 udtrådte Th. Klitgaard og i hans sted ind­trådte Hans Bonde (f. 1903) og Bernt Hansen (f. 1912) som medindehavere.

Adresse: Vestergade 23, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Tømmerhandel A/S.

Grundl. ca. 1856 af Aalborg-købmanden Lauritz Klitgaard, der i 1882 afstod forretningen til sin søn, Lau­ritz Didrich Klitgaard, der var indehaver d. 1. okt. ,1916, da forretningen blev solgt og træ­lastafdelingen udskiltes til A/S Nørresundby Tømmerhandel, der stiftedes d. 1. nov. 1916.

Virksomhedens nuværende direktør, J. E. Jensen (f. 1892), har siden 1907 været knyttet· til forretningen.

Adresse: Østerbrogade 3 A, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

The Oatine Co. A/S, fabrikation og en gros salg af kosmetiske artikler.

Grundl. d. 8. aug. 1906 af Einar Esmer (f. 1878), som en filial af The Oatine Comp., London.

Omdannet til aktieselskab i 1938.

Nuværende direktion: Ei­nar Esmer, fru Else Esmer og frk. Gerda Fischer.

Adresse: Østergade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. OBEL.

Tobaksfabrik, er grundlagt 1787 af Christen Winther, der repræsenterede et Interessentskab. Efter hans Død i 1798 giftede Enken sig med Fred. Chr. Obel, som fik Interessentskabet ophavet og drev Forretningen for egen Regning. Han døde i 1806 og hans Enke i 1827, men sidstnævnte havde giftet sig for 3. Gang med C. C. Winding, og da denne døde i 1828, sattes Fabrikken ved Skiftebehandlingen til Auktion og blev købt af Fred. Chr Obels ældste Søn, Christen Winther Obel (fra hvem Firmanavnet stammer), som drev den sammen med en yngre Broder, Fred. Chr. Obel. Ved C. W. Obels Død i 1860 gik Forretningen over til hans Søn, Fred. Chr. Obel i Forbindelse med nysnævnte Farbroder af samme Navn indtil 1870.

I 1867 optoges O. C. Kjær som Kompagnon, og fra 1888 bestod Firmaet af F. C. Obel og O. C. Kjær med deres Sønner, Chr. W. Obel og Chr Kjær, afhvilke O. C. Kjær døde i 1901 og F. C. Obel udtrådte 1910, hvorefter de 2 andre blev Firmaets Indehavere.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. W. Obel A/S, cigar- og tobaksfabrik.

Grundl. d. 30. marts 1787, da der blev givet privilegium på at anlægge en tobaksfabrik i Aalborg til Christen Winther (d. 1798), der repræsenterede et interessentskab bestående af kommerceråd Oldenborg, købmændene Jens Berlin, Chr. Thy­gesen, Hans Vigelsen, Søren Hvidberg og Mørch.

Fabrikationen begyndte d. 26. juni samme år. Efter Christen Winthers død giftede hans enke, Anne Margrethe, der var datter af køb­mand Jens Berlin, sig i 1799 med Fred. Chr. Obel, som fik interessentskabet ophævet og drev forretningen for egen regning. Han døde i 1806 kun 38 år gl. og hans enke i 1827, men sidstnævnte havde giftet sig for 3. gang med Christian Cæsar Winding, og da denne døde i 1828, sattes fabrikken ved skiftebehandlingen til auktion og blev købt af Fred. Chr. Obels ældste søn, Christen Winther Obel (fra hvem firmanavnet stammer - f. 1801, d. 9. jan. 1860),

 

C. W. Obel´s fabrikker i Aalborg

 

som drev den sammen med en yngre broder, Fred. Chr. Obel (f. 1806, d. i maj 1870). Ved C. W. Obels død gik forretningen over til hans søn, Fred. Chr. Obel (f. 1832, d. 1913), i forbindelse med nysnævnte farbroder af sam­me navn.

I 1867 optoges O. C. Kjær (f. 1826, d. 27. jan. 1901) som kompagnon, og fra d. 31. juli 1888 bestod firmaet af F. C. Obel, O. C. Kjær og deres sønner, Chr. W. Obel (f. 1862, d. 5. dec. 1921) og Chr. Kjær (f. 1859, d. 1913).

Ca. 1871 åbnede Obel eget udsalg i Køben­havn, i Frederiksberggade, med H. A. Jensen som bestyrer.

I maj 1871 blev fabrikken i Aalborg totalt Ødelagt ved en brand og i 1897 brændte virk­somheden atter, hvorefter den flyttedes fra Adelgade, hvor den i sin tid var blevet grund­lagt, til den nuværende beliggenhed.

I 1900 udtrådte F. C. Obel af firmaet, som i 1907 udvidede sin virkekreds ved optagelse af cigaretfabrikationen. I 1912 trådte også Chr. Kjær ud af firmaet.

Efter F. C. Obels og O. C. og Chr. Kjærs udtræden blev Chr. W. Obel eneindehaver.

Efter hans død i 1921 fortsatte hans enke, fru Asta Obel (f. 2. sept. 1872), virksomheden, indtil denne d. 24. marts 1937 blev omdannet til et familieaktieselskab.

I årene 1920-21 opførtes C. W. Obels cigar­fabrik i Halfdansgade i København, projekte­ret af direktør K. E. M. Marcussen og arki­tekterne Vitus Borning og Einar Thuren.

I 1935 erhvervedes ejendommen Vestergade nr. 2, som blev ombygget af arkitekt Frits Schlegel og nu er hovedkontor for København.

Virksomheden i Aalborg beskæftiger nu ca. 2300 personer og fabrikken i København ca. 400.

Selskabets aktiekapital er 6.500.000 kr.

Dets bestyrelse består af formanden, fru Asta Obel, Hellerup, højesteretssagfører Fritz Bülow, København (f. 16. april 1872), der er næst­formand, direktør Chr. Oliver, København (f. 11. nov. 1875), der er kommitteret, godsejer Ejnar Obel, Haxholm pr. Lavrbjerg (f. 24. febr. 1899), læge Jens Obel (f. 19. febr. 1903) og grosserer Aage Mellentin.

Direktion: fabrikant Frederik Obel (f. 4. juni 1894), fabrikant Carl Frode Obel (f. 3. maj 1896) og konsul K. E. M. Marcussen (f. 5. jan. 1880).

Adresse: Badehusvej 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage