Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 136
Dans - Dans
 

(Fortsættelse: De Danske Spritfabrikker)

d u m' s  E f t e r f ø l g e r, København,

grund­lagt 1842, J. W i l i a n & S ø n, Vognmagergade, grundlagt 1848, J e n s O r m s l e v' s F a b r i k i Århus, grundlagt 1868. Overtaget af selskabet 1918.

 

Aktieselskabet D e  F o r e n e d e  S p r i t f a b r i k k e r,

stiftet 1905 på grundlag af forskel­lige ældre virksomheder, herunder en i ejen­dommen Nørregade 58-60, Odense, i 1801 åbnet spritfabrik samt brænderiet F. Ch r i s t o­p h e r s e n & C o., Overgade 60, Odense, grundlagt 1870.

Adresse: Havnegade 29, Kbhvn. K. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE DANSKE SUKKERFABRIKKER, A/S

Er stiftet 1872 under C. F. Tietgens Forsæde. Angående to af Selskabets i Drift værende Raffinaderier, der er ældre end 1861, henvises til Artiklerne ” Helsingørgades Sukkerraffinaderi” og ”Sukkerraffinaderiet store Larsbjørnstræde”.

Raffinaderiet PHØNIX var bygget 1657 af det afrikanske Handelskompagni. I 1866 blev det af Grosserer Bernt Wilhelm Westermann overdraget til Det Kjøbenhavnske Skibsrederi og af dette atter i 1872 til A/S De danske Sukkerfabrikker. I 1888 ophørte Driften af Raffinaderiet, der var beliggende på Slotsholmen.

Adresse: Slotsholmen 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

De Danske Sukkerfabrikker A/S.

Stiftet den 20. april 1872 under C. F. Tietgens forsæde og med en bestyrelse bestående af højesteretsad­vokat Gustav Brock, assurancemægler E. J. Hvidt, godsejer H. P. Ingerslev, lensbaron T. Reedtz-Thott og kammerherre Sehestedt-Juul samt gehejmekonferensråd C. F. Tietgen som formand.

Den forretningsmæssige ledelse overdroges firmaet H. Puggaard & Co. og den tekniske le­delse G. A. Hagemann; i 1881 fratrådte Pug­gaard og erstattedes med Carl Gammeltoft.

Ved stiftelsen overtoges to ældre københavn­ske sukkerraffinaderier, nemlig:

R a f f i n a d e r i e t "P h ø n i x", der lå ved havnen ved enden af Slotsholmsgade, hvor i 1657 Det afrikanske Handelskompagni havde anlagt et sukkerraffinaderi.

I 1866 var raffina­deriet af grosserer Bert. Wilhelm Westermann overdraget til Det kjøbenhavnske Skibsrederi og af dette atter i 1872 til Akts. De danske Sukkerfabrikker.

I 1888 ophørte driften af raf­finaderiet.

H e l s i n g ø r s g a d e s  S u k k e r r a f f i n a­d e r i, som grosserer Ferdinand Tutein (f. 1789, d. 1880) havde købt af sukkerraffinadør Johan Ludvig Surleau's bo i 1833; i 1859 overtog søn­nen, William Axel Tutein, raffinaderiet og ud­lejede det 10 år senere til Det kjøbenhavnske Skibsrederi, der overtog det ved køb i 1872 for allerede samme år at afhænde det til De dan­ske Sukkerfabrikker. Efter raffinaderiets brand i 1912 opførte selskabet et nyt raffinaderi ved Langebro på den i 1897 erhvervede Applebyes Plads.

I 1872 påbegyndtes anlæget af selskabets første roesukkerfabrik i Odense og i 1880 er­hvervedes den samtidig med Odense- fabrik­ken anlagte Højbygaard Sukkerfabrik i Hole­by på Lolland.

I 1882 byggedes Nakskov Suk­kerfabrik og i 1884 Stege og Assens Sukker­fabrikker.

I 1898 købtes Maribo Suk­kerfabrik, der var anlagt året forud af et ak­tieselskab af samme navn, og samtidig over­toges ledelsen af Lyngby Sukkerraffinaderi, som købtes i 1903. I 1910 byggedes Saxkjøbing Sukkerfabrik og i 1934 købtes Sukkerfabrikken Vestsjælland, der fik navnet Gørlev Sukker­fabrik.

I 1909 overtoges aktierne i S u k k e r r a f ­f i n a d e r i e t i store L a r s b j ø r n s­- s t r æ d e, der var grundlagt i 1803 af et in­teressentskab bestående af justitsråd Neergaard, kaptajn Fabritius, murermester Thrane og suk­kermester Smith. Efter fuldførelsen af det nye raffinaderi på Applebyes Plads indstilledes driften på raffinaderiet i store Larsbjørns­stræde i 1914.

Bestyrelse: professor, dr. phil. Niels Bjerrum (f. 1879), formand, gårdejer, landbrugskandidat

Laur. Hansen, højesteretssagfører Thorkild Knudtzon, direktør Henry P. Lading (f. 1881), godsejer Karl Langkilde (f. 1884), professor P. E. Raaschou og direktør P. Wonsild (f. 1886).

Direktion: Carl Gammeltoft (f. 1890) og Henry Dohn (f. 1886).

Adresse: Slotsholmsgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Sæbefabrikker A/S.

Grundl. i 1906, vedtægter af 21. dec. Nuværende direktør: P. M. A. Schmidt, der tillige er formand for be­styrelsen.

Adresse: Tårnborgvej 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danske Tapetfabrikker A/S.

Stiftet d. 1. sept. 1938. Selskabet har overtaget og viderefører 8 tapetfabrikker, hvoraf følgende er grundlagt før 1901.

Carl Dahl's Rullegardin- & Ta­p e t f a b r i k, A/S, grundl. i 1897 af C. N. A. Dahl. Omdannet til aktieselskab i 1905.

Adresse: Lyngbyvej 170, Kbhvn. Ø.

 

J. L. H a r b o e ' s T a p e t f a b r i k, A/S, grundl. d. 20 april 1865 af Jens Ludvig Har­boe (f. 1835, d. 1894). Omdannet til aktiesel­skab i 1936.

Adresse: Oluf Bagers Gade 28, Odense.

 

C. K r ti g e r s T a p e t f a b r i k, A/S, grundl. i 1871 af C. Krüger. Omdannet til aktieselskab i 1932.

Adresse: Lyngbyvej 170, Kbhvn. Ø. Nuværende formand for bestyrelsen: bank­direktør E. Houmark Nielsen, Odense (f. 1887).

Nuværende direktør: Gunnar Knudsen.

Adresse: Lyngbyvej 170, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Trælastkompagni A/S. Handel med trælast.

Stiftet under navnet A/S Aarhus Træ­lasthandel den 23. april 1896 ved sammenslut­ning af firmaerne Petersen & Matzen og Jør­gensen & Stilling.

 

J ø r g e n s e n & S t i l l i n g, s forretning blev grundlagt d. 7. august 1855 af Harald Jør­gensen (f. 1827, d. 1900). J. M. Stilling (f. 1839, d. 1928) blev i 1861 ansat i forretningen, fik i 1874 prokura og indtrådte i 1890 i firmaet, der samtidig antog navnet Jørgensen & Stilling.

 

p e t e r s e n & M a t z e n ' s forretning blev grundlagt d. 7. september 1869 af Fr. D. Mat­zen (f. 1848, d~ 1916) og Chr. Petersen (f. 1839, d. 1919). Til firmaet knyttedes i 1896 Aarhus Damp- Save- & Høvleværk, som nedbrændte og senere opbyggedes i Hjortensgade og overgik til tømrermestre i Århus under firmanavnet Tøm­rermestrenes Damp- Save- & Høvleværk.

Begge virksomheder overgik i 1896 til et ak­tieselskab, for hvilket ovennævnte J. M: Stil­ling blev direktør. Han afløstes i 1909 af sin søn, Gerhardt Stilling (f. 1876, d. 1945), der udtrådte af direktionen i 19"19. hvorefter di-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage