Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 22
Amts - Ande
 

Amts-Bladet, Holstebro (tidl. Holstebro Social­ Demokrat).

Grundl. d. 1. jan. 1900. Redaktør (siden 1943): Jørgen Schaltz Andersen (f. 1902).

Adresse: Danmarksgade 8, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andels-Anstalten Tryg, se ”tryg”.

 

Andelsbogtrykkeriet i Odense, A.m.b.A.

Stiftet som andelsselskab med begrænset ansvar d. 1. juli 1902. Andelskapitalen er nu på kr. 135.000. Selskabets første bestyrelse bestod af F. H. Syberg, T. Jensen og H. Appel.

Bestyrelsen består nu af sekretær Frederik Schak, der er formand, gårdejer Rs. Knudsen, der er næstformand, og lensgreve K. B. Ahle­feldt-Laurvig.

I 1947 tiltrådte selskabets nuværende direk­tør: Svend Koksbang (f. 1914).

Efter en beskeden begyndelse og efter flere udvidelser er Andelsbogtrykkeriet nu en af provinsens største virksomheder indenfor sit felt, og trykkeriet beskæftiger nu 75-80 perso­ner. I tilknytning til bogtrykkeriet driver fir­maet en udstrakt forlagsvirksomhed inden for landbrug, mejeribrug og højskolearbejdet.

Adresse: Vindegade 72, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andels - Kreatur - Eksportforeningen Randers Kvægtorv og Slagtehus A.m.b.A.

Stiftet d. 29. juni 1907. Nuværende direktør: M. Møller (f. 1894).

Adresse: Randers Kvægtorv, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andels-Møbel-Magasinet (Brdr. C. & W. An­dersen) A/S.

Grundl. i 1864 og d. 6. maj 1907 overtaget af et selskab med begrænset ansvar med C. J. Rønnow som formand i bestyrel­sen. Den 1. maj 1909 omdannedes virksomhe­den til et aktieselskab med C. J. Rønnow og J. W. Andersen som direktører. Førstnævnte udtrådte i 1913, og J. W. Andersen var sel­skabets direktør indtil 1947, hvor han aflø­stes af O. Johansen. Selskabets bestyrelse be­står nu af overretssagfører H. C. Wandrup, der er formand, overretssagfører Aa. Kren­chel og driftsinspektør H. Colsted. Den dag­lige ledelse forestås af K. Due Andersen. Ak­tiekapitalen er på 150.000 kr.

Adresse: Gammel Kongevej 114, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Im­port ved Theodor Boyer. Grundl. i 1899 af T. G. Jungersen (f. 1862, d. 1932).

Den nuværende indehaver, Theodor Boyer (f. 1871), indtrådte i firmaet d. 1. jan. 1916 og overtog det som eneindehaver i 1932. I 1930 blev dennes søn, Rich. Boyer (f. 1897), prokurist i firmaet; i 1946 blev han optaget som medindehaver.

Forretningen omfatter handel med kød, flæsk, smør og konserves en gros i Køben­havn og omegn.

Adresse: Kødbyen, Flæsketorvet 39-41, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andelssvineslagteriet for Aalborg amt.

Stif­tende generalforsamling afholdt den 26. marts 1890 i Aalborg. Derefter opførtes slagteriet, og virksomheden begyndte d. 20. jan. 1891. Slagteriet er stadig blevet udvidet, der er så­ledes nu tilknyttet en pølse- og konservesfa­brik samt en moderne destruktionsanstalt. Desuden har der fra starten i forbindelse med svineslagteriet været drevet et kreaturslagteri og der drives nu også et offentligt slagtehus.

Den første bestyrelsesformand var godsejer Henius, og den første direktør var H. An­kjær.

Bestyrelsen består nu af gårdejerne Sven Pinstrup, Møldrup, S. Jungersen, Fristrup og P. Svendsen, Aistrup. Siden 1935 har L. Hauge været direktør for slagteriet.

Adresse: Vesterbrogade 30, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andelssvineslagteriet i Bogense.

Grundl. d. 6. jan. 1897 på initiativ af proprietær O. Lang­kilde, Christianslund, som indtil 1901 var for­mand for bestyrelsen. Slagteriet påbegyndte sin virksomhed d. 15. dec. 1896, og som den første direktør ansattes C. Mortensen, Odense.

I 1912-13 foretages en større udvidelse og li­geledes i 1924-25, og i 1935 byggedes et spe­cielt slagteri for kreaturer og kalve. Fra 1901­-29 var gårdejer Jacob Jensen, Rostrup, besty­relsens formand. Denne post er siden beklædt af gårdejer J. P. Jacobsen, Toderup, og i be­styrelsen sidder endvidere: gårdejerne A. M. Mortensen og P. Jensen m. fl. C. Mortensen efterfulgtes 1936 som direktør af Paarup Niel­sen (f. 1907), der i 1943 afløstes af direktør H. Aaskov (f. 1908).

Adresse: Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andels-Svineslagteriet i Kolding.

Stiftet på generalforsamling d. 29. maj 1888; begyndte sin virksomhed d. 27. nov. 1888. Nuværende bestyrelsesformand: proprietær S. Haue (f. 1880), Seestgaard. Nuværende direktion: H. Møller-Olsen (f. 1896) og K. V. Torpe (f. 1896).

Adresse: Jens Holms Vej, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andels Ægexport, Dansk, se Dansk Andels Ægexport.

 

BRØDRENE ANDERSEN

Fabrik af Herrekonfektion og Herreekviperingshandel er grundlagt 1850.

De 2 første Indehavere af Firmaet var Brødrene Ferdinand Andersen (f. 1824, d. 1899) og Carl Andersen (f. 1830, d 1892).

Ved sidstnævntes Død i 1892 indtrådte de nuværende Indehavere, Frederik Axelsen (f.1850) og Jørgen Larsen (f. 1849) samt som passiv Deltager Knud Andersen (f. 1868, d. 1902), Søn af ovennævnte Ferdinand Andersen.

Adresse: Kongens Nytorv 6 og Kongens Nytorv 28, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Andersen's Bogbinderi.

Grundl. d. 19. okt. 1875 af Anders Andersen (f. 1847, d. 1916). Inde­haver (siden 1916): C. Andersen (f. 1884).

Adresse: Aboulevarden 28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen's Jærnstøberi og Maskinfabrik.

Grundl. i 1854 af Niels Andersen (f. 1837, d. 1907). Nuværende indehavere: Niels Andersen (f. 1884), Eva Tornehøj (f. 1912), Paul Ander­sen (f. 1915) og Ellen Andersen (f. 1917).

Adresse: Bjælkerup pr. Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen & Albeck A/S, grossererfirma, im­port og eksport. Grundlagt den 1. januar 1900 af grossererne Oskar Andersen (f. 1860, d. 1922) og Carl Albeck (f. 1871, d. 1948), der ved Oskar Andersens død i 1922 blev enein­dehaver af firmaet.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage