Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 37
Assi - Aux
 

 

ASISTENSHUSET

Er anlagt 1688 af en Privatmand; blev i 1753 mod en årlig afgift overladt til Søkvæsthuset: flyttede 1757 til sin nuværende Ejendom i Nybrogade.

Adresse: Nybrogade, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Det kgl. Assistenshus.

Oprettet i henhold til forordning af 3. april 1688 som et kgl. privile­gium for et privat interessentskab. Privilegiet, der ændredes ved forordning af 31. jan. 1699 var på forskellige hænder, men drev es af for­pagtere.

I 1753 overdroges privilegiet til

Sø­kvæsthuset og Kbhvns fattigvæsen. Den før­ste kgl. forvalter tiltrådte i 1753 og sorterede under admiralitetet.

I 1757 erhvervedes den nuværende bygning, det såkaldte Berckentin­ske Palæ i Nybrogade. r 1793 og 1842 erhver­vedes yderligere de to nabobygninger, nuvæ­rende nr. 4 ("Pæretræet") og nr. 6 i Nybro­gade. Så længe Huset dreves under søetaten var opgaven at danne Økonomisk basis for Sø­kvæsthuset. Den fra denne periode bedst kend­te forvalter var Johan Harboe, fra hvis tid navnet "Onkel Harboe" eller "Onke1" hæfte­des på Huset. Ved Søkvæsthusets ophævelse i 1860 henlagdes Huset under invalidefonden. r 1904 ophævedes den almindelige invalidefond, og Huset henlagdes direkte under finansmini­steriet. Nuværende direktør: H. J. Thueslev (f. 1906).

Adresse: Nybrogade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Astrup, installationsforretning.

Grundl. I 1876 af F. B. Wendelboe (f. 1832, d. 1900), i 1901 overtaget af C. Wendelboe (f. 1877, d. 1949) og i 1946 af K. Astrup (f. 1919).

Adresse: Vestergade 5, Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Atelier Elektra, lyskopieringsanstalt.

Grundl. d. 1. dec. 1900 af Aage Højring (f. 1872, d. 1949); i 1949 overtaget af sønnen, civilinge­niør K. O. Højring (f. 1899).

Adresse: Kompagnistræde 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Atlas, maskinfabrik og jernstøberi.

Stiftet i 1898 og trådt i virksomhed d. 1. jan. 1899 som en fortsættelse af firmaet Tuxen & Ham­merich, der i en årrække havde drevet fabri­kation af dampmaskiner og som i 1891 optog fabrikation af kølemaskiner. Efter A/S Nielsen & Winthers ophør i 1931 overtog Atlas dette selskabs hydrauliske afdeling. Nuværende di­rektion: civilingeniør Svend Mansted (f. 1897).

Adresse: Baldersgade 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Attermann & Søn's Eftf., møbelfabrik.

Grundl. i 1908 af K. Attermann (f. 7. maj 1867, d. 12. okt. 1940). r 1925 overtoges fabrik­ken af sønnen, A. Attermann (f. 1. maj 1897) som d. 1. juni 1938 solgte virksomheden til svogeren, Johs. Madsen (f. 4. marts 1897, d. 25. febr. 1939).

Efter sidstnævntes død fortsat af enken indtil firmaet d. 15. marts 1944 blev overtaget af de nuværende indehavere, brød­rene Sv. Sønderby (f. 17. aug. 1907) og Kn. Sønderby (f. 26. marts 1911).

Adresse: Lønborgvej 10, Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AUBERTIN & Co.

Tømmerhandlerfirma, er grundlagt 1858 af W. F. V. Aubertin under Firma Wilhelm Aubertin.

I 1875 indtrådte C. A. F. Herbst som Kompagnon og samtidig opstod det nuværende Firmanavn.

I 1887 afgik fornævnte Aubertin Døden, og hans Enke indtrådte da som passiv Indehaver.

I 1892 overtoges Forretningen af C. A. F. Herbst som Eneindehaver; han udtrådte i 1902, og Firmaet gik over til Grundlæggerens Sønner, A. F. F. og B. L. H. Aubertin.

Adresse: Nørrebrogade 177, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Aubertin & Co. A/S, trælasthandel.

Grundlagt i 1858 af W. F. V. Aubertin (f. 1823, d. 1887). r 1928 omdannet til et aktieselskab med sønnen, A. F. F. Aubertin (f. 1864) som

formand og Ph. Schultz (f. 1883) og E. Auber­tin (f. 1898) som direktører.

Adresse: Gammel Køge Landevej 39, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. D. August's Eftf., J. P. Rasmussen, jernva­refabrik, specialitet: artikler for blikkensla­gere.

Grundl. d. 28. nov. 1781 af Lars Linds­torph (f. i Stockholm). Forretningen var fra 1807 til 1897 i familien August's eje. Den 30. okt. 1897 overtoges den af smedemester Jens Peter Rasmussen (f. 20. sept. 1870, d. 25. dec. 1919), efter hvis død den overtoges af søn­nen, den nuværende indehaver, Oluf Jens Pe­ter Rasmussen (f. 12. juni 1900).

Adresse: Åbenrå 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Augustinus & Hansen A/S, se S. Seidelin A/S

 

CHR. AUGUSTINUS

Tobaksfabrik, er grundlagt 11. Maj 1750 af Ole Augustinus (Oldefader og Tipoldefader til de nuværende Indehaver). Ved hans død i 1779 gik Fabrikken over til Sønnen, Christian Ole Augustinus (f. 1750, d. 1808), som i 1791 købte den Ejendom, hvori Firmaet endnu findes.

Hans Enke fortsatte Forretningen fra 1819 under Ledelse af Sønnen, Ole Peter Augustinus (f. 1795, d. 1870), der fra 1831 drev den for egen Regning. Ved hans død gik den over til hans Søn, Ludvig Augustinus (f. 1832) og denne optog i 1882 sin Søn, Christian Augustinus (f. 1857) som Kompagnon.

Forretningen er fra 1779 drevet under Firmanavnet ”Chr. Augustinus”.

Adresse: Vestergade 5 og Gammel Kongevej 5, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Chr. Augustinus Fabrikker A/S, tobaksfabrik.

Grundl. d. 11. maj 1750 af Ole Augustinus og har siden da været i samme slægts besiddelse.

I 1919 dannede firmaerne Chr. Augustinus, E. Nobel og A/S Horwitz & Kattentid aktiesel­skabet De Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, hvoraf A/S Horwitz & Kattentid atter udskil­tes i 1933 og E. Nobel i 1938. Derefter ændre­des navnet til det nuværende med bevarelsen af A/S De Danske Cigar- & Tobaksfabrikker som bifirmanavn; A/S Horwitz & Kattentid erhvervedes i 1949 og er også bevaret som bi­firmanavn. Nuværende direktør: Thomas Crone.

Adresse: Gullandsgade 7, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. L. Augustinus, klejnsmedeforretning og pen­geskabsfabrik.

Grundl. i 1843 af Fritz Ludvig Augustinus (f. 1813, d. 1881). Indehaver (si­den 1939): C. Augustinus (f. 1876).

Adresse: Gravene 4, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Auto-Materiel A/S.

Grundl. i 1907 med ved­tægter af 30. sept. s. å. Nuværende direktør: cand. polyt. W. Myhre (f. 1891).

Adresse: Ryesgade 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Automobilforretningen Vulkan ved Kristen Knudsen.

Grundl. i 1908 af N. Odgaard. I 1924 overtaget af Kristen Knudsen (f. 1894).

Adresse: Lægårdvej 2, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Aux petits fours", konditori, kgl. hofleve­randør.

Grundl. d. 12. dec. 1897 på Østerbro­gade nr. 52 i samme ejendom (dengang nr. 24), hvor det nu ligger. Stifteren, konditor L. Jacobsen (f. 28. jan. 1864, d. 10. jan. 1931), bestemte sig for at oprette en forretning i det nye kvarter, der dengang var temmelig svagt bebygget, og skuffedes ikke i sine forvent­ninger. Forretningen udviklede sig ret hurtigt til en førende bestillingsforretning indenfor

branchen.

Konditoriet har leveret til hoffets fester så­vel under Christian IX og Frederik VIII som under Christian X; også under den nuværende konge er det leverandør til hoffet.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage