Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 205
Grun - Grøn
 

Axel Grunø, forhen Thrue's Boghandel.

Grundl. d. 27. jan. 1817 af Jacob Jessen under navn af den "Jessenske Boghandling", der i 1842 gik over til kollektør Basse, og fra denne i 1858 til Th. M. Thrue (f. 1833, d. 1890); den­ne udvidede i 1875 virksomheden til også at omfatte et bogtrykkeri; dette udskiltes som en selvstændig forretning i 1922 (se Th. Thrue's Bogtrykkeri). Efter Th. M. Thrue overtog søn­nen, Th. V. Thrue (f. 1864, d. 1929) forret­ningen.

I 1922 overtoges firmaet af Poul Køster og Th. Weggerby; sidstnævnte udtrådte af fir­maet i 1926 og afløstes af Theodor Køster, der igen afløstes af A. Esmann.

I 1932 overtog L. E. S. Arnum boghandelen, men overdrog den i 1935 til N. J. Christjansen (f. 1912) og G. Preysz (f. 1906); Preysz udtrådte i 1940: i 1945 overtog Axel Grunø (f. 1919) firmaet; samtidig ændredes navnet til det nuværende.

Det er den ældste boghandel i Århus og den næstældste i Jylland (den ældste findes i Ribe).

Adresse: Immervad 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GRÆBE´s BOGTRYKKERI

Er grundlagt 1809 af Christopher Græbe (d. 1845). Den næste Indehaver var hans Søn, Johan Christian Frederik Græbe (f. 1804, d. 1883). Den Tredje Indehaver: Sønnen, Jacob Peter Græbe (f. 1844, d. 1886). Efter denne gik Firmaet over til Enkefru Anna Emilie Græbe, født Petersen, og Carl Emanuel Græbe.

Adresse: Studiestræde 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Grøn & Witzke A/S, assurancefirma, se "Skan­dinavia".

James F. Grøn & Co., grosserer- & agentur­forretning.

Grundl. d. 20. juli 1898 af James F. Grøn (d. 1920). Efter grundlæggerens død i 1920 overtog C. A. E. Herschend (f. 1888) fir­maet; i 1925 optog han P. L. Jensen (f. 1899) som medindehaver.

Adresse: Rådhusstræde 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. E. GRØN & SØN

Handelshus, grundlagdes 1825 af M. E. Grøn (f. 1799, d. 1872).

I 1852 blev L. I. Grøn (f. 1827) og i 1879 M. C. Grøn (f. 1854) optagne som Medinteressenter; i 1856 etableredes en Filial i Manchester og i 1882 en Filial i Dundee, Skotland. Hovedvirksomheden har stedse været en gros Forretning i Manufakturvarer, men hertil er efterhånden knyttet Fabrikkation af Klæde- af Klæde- og Bomuldsvarer samt Konfektion af Damebeklædning og Arbejdstøj. Desuden har Firmaet i en længere Årrække repræsenteret forskellige udenlandske industrielle Virksomheder. Handelshuset driver Randbøldals Fabrik ved Vejle (se denne) der erhvervedes i 1871,og Dampvæveriet i Griffenfeldtsgade 32, der købtes i 1881.

Adresse: Holmens Kanal 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. E. Grøn & Søn A/S, handelshus, manufak­tur en gros og fabrikation.

Grundl. d. 27. april 1825 af M. E. Grøn (f. 1799, d. 1872). Omdan­net til aktieselskab i 1924.

I 1945 delt i 2 ak­tieselskaber: Indkøb & Fabrikation og Salgs­kontor.

 

I n d k ø b & F a b r i k a t i o n: Nuværende direktion: Mulli B. Grøn og Paul Buchhorn.

Nuværende bestyrelse: direktør C. A. G. Peter­sen, direktør Mulli B. Grøn, professor, dr. polit. A. Howard Grøn, direktør N. F. Tomer, grevinde A. Reventlow, kammarherreinne Wanda Stjernswärd og forstfuldmægtig grev Johan Otto Reventlow.

 

S a l g s k o n t o r: Nuværende direktion:

Mulli B. Grøn og Paul Buchhorn. Nuværende bestyrelse: direktør C. A. G. Petersen, direk­tør Mulli B. Grøn, professor, dr. polit. A. Howard Grøn, direktør N. F. Torner, oberst­inde Gert y Ege og frk. Elli Grøn.

Adresse: Solbjergvej 3, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Grøn's Eftf. ved Sophie Rathsach, bog ­og papirhandel.

Grundl. d. 14. nov. 1899 af Ot­to Grøn (f. 1873, d. 1933).

I 1933 overtaget af Urban Rathsach (f. 1874, d. 1939), hvis enke fru Sophie Rathsach (f. 1887) nu fortsætter forretningen.

Adresse: Østerbrogade 42, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grønbech & Co. A/S, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. okt. 1875 af H. J. Grønbech. Overgået til aktieselskab i 1908. Direktør (fra 1931): E. A. Kofod (f. 1902).

Adresse: Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. GRØNBECK & SØNNER

Grossererfirma, er grundlagt 13. Dec. 1828 af Michael Johan Grønbech (f.1786 i Allinge, d. 1872). I 1853 optog han sine Sønner, Johan Peter Grønbech (f. 1828, d. 1892) og Niels Jørgen Grønbech (f. 1832, D. 1864) i Firmaet og fortsatte Forretningen under ovenfor anførte Firmanavn.

I 1857 udtrådte N. J. Grønbech af Firmaet; i 1863 trak Grundlæggeren sig tilbage; i 1866 indtrådte Olav Valdmar Grønbech (f. 1840); i 1881 udtrådte J. P. Grønbech og nysnævnte O. V. Grønbech blev Eneindehaver indtil 1905, da Andreas Marius Haunstrup (f. 1861) optoges i Firmaet.

Foruden en gros Forretningen i Jern, Skibsankre, Kæder etc., omfattede Virksomheden oprindelig Rederi; men dette er nu ophørt.

Adresse: Amaliegade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. J. Grønbech & Sønner A/S, handel med jern og stål og dermed beslægtede varer.

Grundl. i 1828 af Michael Johan Grønbech (f. 1786, d. 1872), som i 1853 optog sine sønner, Johan Peder Grønbech (f. 1828) og Niels Jør­gen Grønbech (f. 1832) i firmaet, hvorefter det fik navnet M. J. Grønbech & Sønner. Om­dannet til aktieselskab i 1948 med O. V. An­dersen (f. 1914) som direktør.

Adresse: Kristianiagade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Grønbergs Eftf. A/S, kaffe en gros.

Grundl. i 1894 af Th. Grønberg (d. 1928). Omdannet til aktieselskab i 1945.

Direktør (siden 1945): konsul Svend Frederiksen (f. 1893).

Adresse: Søndergade 10, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. J. Grøndahl's Eftf., farvehandel.

Grundl. i 1889 af Vilh. J. Grøndahl (f. 1872, d. 1929).

I 1929 overtaget af J. E. Hansen (f. 1891).

Adresse: Gammel Kongevej 80, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grønholt Pedersen, porcelænshandel.

Grundl. d. 4. okt. 1889 af E. Fleckenstein (f. 1863, d. 1912).

Indehaver (siden 18. juni 1949): Poul Grønholt Pedersen.

Adresse: Frederiksborggade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grønlunds Hotel.

Grundl. i 1899 af Chr. Grønlund (f. 1859, d. 1921). Overtaget af P. N. Pedersen (r. 1874, d. 1949) og efter hans død af enken, fru Mary Pedersen.

Adresse: Bredgade 36, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grønnehave-Mølle ved A. Rasmussen. mølleri.

Grundl. ca. 1800. Indehaver (siden 1917): A. Rasmussen (f. 1890).

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETER GRØNNING

Købmandsfirma, er grundlagt i 1851 af Andreas Peter Grønning (f. 1817, d. 1906), efter hvis Død den fortsættes af Sønnen Jens Grønning.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Grønning's Metalvarefabrik A/S.

Grundl. d. 5. april 1877 af P. Grønning og i 1910 omdan­net til et aktieselskab. Nuværende bestyrelse: direktør Jens Gustav Stade (f. 1880), der er selskabets direktør siden dets stiftelse, fru A.

Stade og driftsleder G. Stade (f. 1919).

I 1917 fandt udvidelse af fabrikken sted samtidig med at den flyttedes til den nuvæ­rende adresse.

Adresse: Sankt Jørgens Gade 21, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. GRØNVALD

Snedkerfirma, Ligkisteforretning, er grundlagt 20. Jan. 1844 af Anders H. Grønvaldt (f. 1808, d. 1878) og efter dennes Død overtaget af Sønnen, Johannes Alexius Grønvaldt (f. 1846).

Adresse: Overgaden oven Vandet 32 A, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Grønvold & Schou, trælast- og tømmerhandel.

Grundl. d. 1. jan. 1873 af Carl Ferdinand Grønvold (d. 1885) og Hans Jacob Schou.

I 1877 indtrådte I. Ø. Andresen som medinde­haver, og var fra 1888 eneindehaver. Ved hans død i 1903 overgik firmaet i h. t. testa­mentarisk bestemmelse til den nuværende indehaver: I. Ø. Andresens Legat for Nakskov og Slagelse.

Direktør (siden 1937): Henry Jensen.

Adresse: Jernbanegade 10, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Grønvold A/S, trælast- og isenkramfor­retning.

Grundl. d. 1. juni 1849 af Rasmus Grønvold (f. 1816, d. 1871); i 1890 overtaget af Carl Grønvold (f. 1865, d. 1933).

Overgået til aktieselskab d. 1. jan. 1939. Nuværende di­rektør: Otto Simonsen (f. 1901).

Adresse: Algade 12, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage