Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 317
Kjær - Kjær

 

 

Martin Kjær, damekonfektionsforretning.

Grundl. d. 1. marts 1905 af Martin Kjær (f. 1877), der fremdeles er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Vesterbro 56, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Kjær, farvehandel.

Grundl. d. 11. april 1903 af Peter Kjær (f. 1868, d. 1935).

Nuvæ­rende indehavere: Eva Kjær (f. 1900) og Mo­gens Kjær (f. 1912).

Adresse: Frisegade 4, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. A/S Vilh. F. Kjær's Vinhandel (Charles Bagger's Eftf. og Vilh. Foss' Eftf.) ved Golf & Lauemøller.

Grundl. i 1745 af Johan Maccoll.

Nuværende indehavere: Laue P. Lauemøller (f. 1885) og Erling G. Lauemøller (f. 1913).

Adresse: Stormgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KJÆRS MØLLE´s FABRIKKER, A/S

Klædefabrik. I 1851 grundlagde Fabrikanterne P. G. Dinesen og W. A. Rodskjer i Forbindelse med Prokurarator  Otto Jespersen, under Firma P. Dinesen & Co., en Klædefabrik på Kjærs Mølle, tidligere Melmølle. Firmaet fortsattes indtil 1898, da det overgik til ovenfor anførte A/S med W. A. Rodkjers Sønner, Julius og Frederik Rodskjer som Direktører.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kjærs Mølles Fabrikker A/S, klædefabrik.

Grundlagt i 1851 af klædefabrikant Peter Georg Dinesen, Århus (d. 1866), fabrikmester på Brunshaab Klædefabrik ved Viborg W. A. Rodskjer (d. 1876) og prokurator Otto Jesper­sen (d. 1855), der ved købekontrakt af 19. dec. 1850 og skøde af 29. maj 1851 overtog Kjærs Mølle; oprindelig en korn-vandmølle, hvormed var forbundet en stampemølle og som var frasolgt hovedgården Sohngaardsholm i 1737.

 

 

Kjærs Mølles Fabrikker

 

Virksomheden blev drevet under firmanav­net P. Dinesen & Co. fra dets grundlæggelse i 1851 til det pr. 1. jan. 1898 overgik til et ak­tieselskab med vedtægter af 30. dec. 1897 og med en aktiekapital på 800.000 kr.

Selskabets første bestyrelse bestod af sagfører Knud Pe­tersen, der var formand, samt af selskabets di­rektører, ovennævnte W. A. Rodskjers sønner, Julius Rodskjer og Frederik Rodskjer.

Nuværende aktiekapital: 1.000.000 kr.

Nuværende bestyrelse: landsretssagfører B. Helmer Nielsen, København, der er formand, højesteretssagfører Paul G. Rohbeck, Køben­havn, der er næstformand, prokurist E. Bre­mer, Odense, og branddirektør A. Jensen, Næ­rum.

Direktør (siden 1949): Henry Pedersen (f. 1905).

Adresse: Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjærs Mølles Udsalg A/S.

Grundlagt allerede i året 1880 som indleveringssted for landboer­nes uld og hjemmevævet tøj til færdigbehand­ling, det første beskedne forretningslokale var i Bispensgade nr. 2. Omkring året 1890 flyt­tede forretningen til Nytorv nr. 7.

I 1895be­gyndte forretningen med at sælge klædevarer hovedsageligt af Kjærs Mølles Fabrikers fa­brikat.

 

Nytorv nr. 1, Aalborg

 

35 år senere, i året 1930, indviedes de nu­værende store lyse lokaler Nytorv nr. 1, der gentagende er blevet udvidet.

Forretningen var i mange år Aalborgs eneste special-han­del med klædevarer en detail, men efterhån­den optoges flere og flere artikler inden for manufaktur, sidst herre-, dame- og børnekon­fektion.

 

Alfred Wohlert

 

I 1937 med vedtæg­ter af 24. juni stifte­des "Kjærs Mølles Ud­salg A/S" med det for­mål at overtage og drive det af "Aktie­selskabet Kjærs Mølles Fabriker" hidtil drev­ne detailudsalg i Aal­borg, at udøve anden handelsvirksomhed, konfektionering af her­re- og damekonfektion og lignende virksom­hed.

Aktiekapitalen er på kr. 300.000,00.

Bestyrelsen består af overretssagfører Ja­cob H. Hasselbalch, grosserer Carl Bechgaard, Charlottenlund, grosserer C. B. Ryager, Kø­benhavn og frk. Bodil Juhl, København.

Direktør siden aktieselskabets stiftelse i 1937: Alfred Wohlert (f. 1888), der har været knyttet til forretningen siden 1912.

Adresse: Nytorv 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Kjærgaard A/S, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 12. okt. 1887 af Chr. Kjær­gaard (f. 1862, d. 1930).

Den 15. marts 1917 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med grundlæggeren,· Chr. Kjærgaard, som direktør. Chr. Kjærgaard var selskabets direktør til sin død i 1930.

Selskabets nuværende direktør, Chr. Simon­sen (f. 15. marts 1888), havde i en årrække været knyttet til forretningen som prokurist, da han i 1930 ved Chr. Kjærgaards død over­tog ledelsen af selskabet.

Aktiekapitalen er 1 mill. kr.

Firmaet har lager-afdelinger i Hjørring, Lemvig, Esbjerg og Struer.

Adresse: Havnen, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage