Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 318
Kjær - Klei
 

I. S. Kjærgaard, manufakturhandel.

Grundl. d. 25. maj 1892 af Ivar Sørensen Kjærgaard (f. 1864, d. 1925).

Indehaver (siden 1933): Ernst Kjærgaard (f. 1894).

Adresse: Torvet, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. J. Kjærsgaard's Trævarefabrik.

Grundl. d. 20. juni 1889 af A. J. Kjærsgaard (f. 1861, d. 1945); derefter overtaget af hans enke, fru Ingeborg Kjærsgaard og sønnen, Jørgen S. Kjærsgaard (f. 1922). Fabriken har siden sin start haft samme adresse.

Virksomhedens spe­ciale er stiger til alle formål. Af andre af fa­brikens artikler kan nævnes gymnastikredska­ber, som igennem årene har vundet indpas på de danske skoler.

Adresse: Mølleplads 13, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Kjærsgaard & Søn A/S, manufaktur­handel.

Grundl. i 1897 af Peter Almind.

I 1903 blev P. Kjærsgaard (f. 1871, d. 1949) indeha­ver, og i 1931 optoges sønnen, E. Kjærsgaard (f. 1903), som medindehaver.

I 1945 omdan­nedes firmaet til et aktieselskab med en ak­tiekapital på 150.000 kr. Selskabets direktion: E. Kjærsgaard.

Adresse: Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjærulff & Gotsche, trikotageforretning, kgl. hof-leverandør.

I 1784 anlagde englænderen Alexander Mitchell en strømpefabrik i Gen­tofte.

Denne virksomhed overgik i 1873 til fir­maet Kjærulff & Gotsche.

Nuværende indeha­ver: Hakon Ove Schaltz Gotsche (f. 1887).

Adresse: Østerbrogade 154, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Osvald Kjærulff, slagterforretning.

Grundl. i 1872 i Korsgade af H. O. Kjærulff (f. 1847, d. 1926) og i 1908 overtaget af hans søn, den nu­værende indehaver, Osvald Kjærulff (f. 1880), der i 1944 optog sin søn, Arne Kjærulff (f. 1920), som medindehaver.

Adresse: Frederiksborggade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KJØBENHAVN´S BRANDFORSIKRING

Er stiftet 1731

Adresse: Nørre Voldgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

KJØBENHAVN´s DRIVREMMEFABRIK, L. P. SØRENSEN´s EFTERFØLGER

Er grundlagt 1856 af L. P. Sørensen (f.1825, d. 1906), i 1898 overgået til hans Svigersøn, L. M. V. Olsen (f. 1853), der i 1894 var indtrådt i Firmaet. I 1898 antoges det nu anvendte Firmanavn.

Adresse: Vesterbrogade 102, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kjøbenhavns Grundejers Renholdningsselskab.

Stiftet d. 10. maj 1898 på initiativ af de københavnske grundejerforeninger.

Nuværende formænd for bestyrelsen: hypotekforeningsdirektør, overretssagfører Carl Nielsen (f. 1889).

Nuværende direktør: civilingeniør K. Degn (f. 1880)

Adresse: Herjedalgade 3, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KJØBENHAVN´s PRIVATE LAANEBANK, A/S

Er stifter 1. Febr. 1854 fra Industriforeningen i Forbindelse med bl.a. C. A. Broberg, G. A. Gedalja og A. Hage, og er den ældste private Bank i Hovedstaden. Dens første Direktør (fra 1854 til 1870) var Eddikebrygger A. E. Reimann. Fra 1863 til 1888 havde Banken en Filial i Malmø.

Adresse: Amagertorv 5, København

 

KJØBENHAVN´s SPRITFABRIKER, A/S

Er stiftet 1896 ved Sammenslutningen af flere ældre Virksomheder og i 1907 udvidet ved Køb af Viggo Ormslevs Fabrik i Aarhus.

Af de i Drift værende Fabriker er kun R. W. Brøndums Efterfølger ældre end 1861 (se Artiklen om denne).

  N. Chr. Syndergaard´s efterfølger, Fabrik i Prinsensgade, var grundlagt 1687. Niels Christensen Syndergaard, efter hvem Virksomheden tog Navn, blev Indehaver 1836 og afstod den i 1874 til C. E. Sødring; fra denne overgik den i 1884 til A. Hansen, der i 1896 atter afstod den til A/S KBHvns Spritfabriker. I 1906 standsedes Driften.

  Christianshavns Spritfabrik (i Wildersgade) grundlagdes 1825 af L. Chr. Olsen (d. 1860) der i 1855 optog sin Søn J. Chr. Olsen; i 1879 solgte denne den til Martin Ludvig Meyer (d. 1906); efter at være opgaaet i ovennævnte A/S indskænkedes Driften for snart helt at standse.

  J. Wilian & Søn, Fabrik i Vognmagergade, var grundlagt 1848 af Johannes Frederik Wilian (f. 1813, d. 1889); i 1883 indtraadte Sønnen, Fritz Wilian (f. 1846) i Firmaet; i 1896 gik det op i Sammenslutningen Kbhvns Spritfabriker. I 1904 standsedes Drigten.

Adresse: Store Kongensgade 110, København.

 

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DEN KJØBENHAVNSKE SØ-ASSURANCEFORENING

Er stiftet 13. Maj 1852. Dens Forretningsfører var fra Stiftelsen til ult. 1873 I. H. S. Gram, fra 1874 til ult. 1904 N. Jacobsen og fra 1905 H. Wolfhagen.

Adresse: Holmens Kanal 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Vald. Kjølbye, manufakturforretning.

Grundl. d. 25. maj 1893 af Axel Lund.

År 1900 overgik firmaet til brødrene Laurentz Westerby og Poul Bach Westerby. Forretningen dreves under navnet Brdr. Westerby.

I 1904 udtrådte Lau­rentz Westerby.

I 1927 optoges firmaets proku­rist siden 1919, Vald. Høygaard Kjølbye som medindehaver; siden P. B. Westerbys død har han været eneindehaver.

I 1934 ændredes fir­manavnet til det nuværende.

Adresse: Bispensgade 13, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Kjølstad, blikkenslagerfirma.

Grundlagt d. 1. nov. 1865 af Holger Kjølstad (f. 1840, d. 1902).

Efter hans død fortsatte enken, fru Pou­line Kjølstad, forretningen med sønnerne, Aage Kjølstad og Holger Kjølstad, som ledere og i 1916 overtog disse forretningen for egen reg­ning.

I 1935 udtrådte Holger Kjølstad, og fir­maet fortsattes af Aage Kjølstad (f. 1884) som eneindehaver indtil d. 1. jan. 1949, da Kr. Jen­sen (f. 1902) optoges som medindehaver. Kr.

Jensen har været knyttet til firmaet siden 1925.

Fra almindeligt blikkenslagerværksted udvide­de grundlæggeren i tidens løb virksomheden til en specialforretning i bade apparater, klo­setter og isskabe (den første her i landet) og hertil føjedes under hans sønner bygningsen­trepriser.

Adresse: Skindergade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KJØNG FABRIK

Anlagdes 1774 af Niels Ryberg (f. 1725, d.1804) som et Spinderi, i 1783 indrettedes Linnedvæveriet, og ved Hjælp af en Statsunderstøttelse i 1786 udvidedes Fabrikationen til Danmask og Drejl. Efter N. Rybergs Død fortsattes Virksomheden af hans Søn, Johan Christian Ryberg (f. 1767, d. 1832), men da denne ruineredes ved Pengekrisen, overtoges Fabrikken af Staten, som drev den fra 1820 til 1836, da den blev solgt til en Privatmand. O. F. Olsen. (f. 1805, d. 1887) blev Forpagter og senere Ejer; efter at han i 1852 havde afkøbt Staten Ejendommen Vintersbølle ved Vordingborg, flyttede han efterhaanden Fabrikken derhen. I 1861 overdrog han Forretningen til sin Søn og Svigersøn samt en mangeaarige Medarbejder. Den nuværende Indehaver er Sønnen Christian Olsen (f. 1836)

Adresse: Integade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Kjøng, bageri.

Grundl. i 1897 af N. J. Kjøng (f. 1872, d. 1922). Indehaver (siden 1934): søn­nen, H. Kjøng (f. 1909).

Adresse: Søndergade 8, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Klamer's Efterfølger ved H. Salomon, dekatørfirma.

Grundl. i 1838 af overskærer Gravesen (d. 1855).

Nuværende indehaver: H. Salomon (f. 1898).

Adresse: Gammel Mønt 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Y. & G. Klarskov, frugt- og grøntforretning.

Grundl. d. 3. febr. 1898 af P. Klarskov (f. 1874, d. 1927).

I 1939 overtaget af døtrene Y. Klarskov (f. 1901) og G. Klarskov (f. 1906),

Adresse: Kingosgade 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Klaube's Eftf., M. Sørensen. bogbinderi.

Grundl. i maj 1899 af F. Klaube (f. 1872, d. 1905).

Indehaver (siden 1910): M. Sørensen (f. 1884).

Adresse: Teglgårdstræde 4-8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henning Klee's Maskinfabrik A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1909 af Henning Klee (f. 1880, d. 1944).

Omdannet til aktieselskab i 1948 med A. M. Jensen (f. 1894) som direktør.

Adresse: Godthåbsvej 34, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Klein, ved Vilh. Klein, manufakturforretning.

Grundl. d. 18. april 1892 af Vilh. Klein (f. 1866, d. 1914).

Fortsat af enken. Indehaver (siden 1928): sønnen, Vilh. Klein (f. 1898).

Adresse: Søndergade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernhard E. Klein, boghandel.

Grundl. i 1888 af Albert Sørensen.

Indehaver (siden 1. jan. 1932): Bernhard E. Klein (f. 1903).

Adresse: Gammel Kongevej 125, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. M. Klein, grossererforretning.

Grundl. i 1886 af Johs. M. Klein (f. 1860, d. 1921), som i 1914 optog sin søn, Johs. M. Klein (f. 1891), som medindehaver; denne er siden faderens død eneindehaver.

Adresse: Vester Vold gade 100, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Klein's Eftf. A/S, fabrik for Kjøngs­plaster.

Formenes grundl. omkring år 1800 af Ernst Voelker.

Omdannet til aktieselskab j 1925.

Adresse: Ragnagade 9, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage