Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder
Side 333
Krak - Kred
 

[Fortsættelse: Kraks Legat]

Formænd for bestyrelsen:

Fru Else Krak ……………………………1924-1930

Generalkonsul Harald Koch...... 1930-1936

Direktør Otto E. Andersen ………1936-1939

Direktør Edvard Bülow.............1939-1940

Direktør William Mønsted ……….fra 1940

 

Direktør for Legatets virksomheder:

C. Brosted ………………………………….fra 1924

 

I flere år havde virksomheden til huse i lejede lokaler i Linnésgade nr. 22 og senere i en årrække i Nygade nr. 7; i året 1918 købtes de to naboejendomme Ny torv 17 og Nytorv 19, hvoraf efterhånden nr. 17 og en del af nr. 19 toges i brug af virksomhedens forskellige afdelinger.

Adresse: Nytorv 17, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 

Den gensidige Kreaturforsikringsforening "Ku­stos".

Stiftet d. 30. aug. 1881 af danske land­mænd.

Foreningen har 3 afdelinger: Klasse A, der er en katastrofeforsikring, der forsikrer medlemmerne mod tab ved død af heste og hornkvæg som følge af smitsomme sygdomme, forgiftninger og ulykkeshændelser. Klasse B, der dækker alle tab ved død og delvis ved invaliditet. Klasse C, som er baseret på en vis selvrisiko og ligeledes dækker ethvert tab ved død i den forsikrede heste- og kvægbesætning. Denne afdeling er beregnet for besætninger af en minimumsværdi af 15,000 kr.

Nuværende bestyrelse.: formand: godsejer, hofjægermester G. Juel, Juelsberg pr. Nyborg (f. 1896), overdyrlæge N. M. Mose, Randers (f. 1888) og landsretssagfører C. Holst-Knud­sen, Aarhus (f. 1886).

Forretningsfører siden 1929: kontorchef, frø­ken C. Pedersen.

Adresse: Havnegade 4, Aarhus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KREATUR-FORSIKRINGS-FORENINGEN FOR KONGERIGET DANMARK

er stiftet 28. Jan. 1859 under Navn af Østifternes Kreatur-Forsikrings-Forening på Foranledning af Vinhandler Hans Ludvig Jürgensen, der tidligere havde drevet Agentur her i Landet for et tysk Kreatur-Forsikringsselskab, og som blev det nydannede Selskabs Første Forretningsfører (indtil 1882).

I 1866 antog Foreningen samtidig med en Udvidelse af sit Virkefelt sit nuværende Navn.

Adresse: Vestre Boulevard 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark, gensidig.

Stiftet d. 28. jan. 1859 under navn af 0stifternes Kreatur-­Forsikrings-Forening.

I 1866 antog foreningen samtidig med en udvidelse af sit virkefelt det nuværende navn. Bestyrelsens formand: prof. P. Grunth.

Nuvæ­rende direktør: A. J. Brøbeck (f. 1873).

Adresse: Vestre Boulevard 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herm. P. T. Krebs, malerforretning.

Grundl. d. 9. april 1896 af Herm. P. T. Krebs (f. 1870, d. 1934).

Indehaver (siden 1934): sønnen, A. Herm. Krebs (f. 1904).

Adresse: Sofievej 2, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KREDITFORENINGEN AF GRUNDEJERE I DE DANSKE ØSTIFTER

Er stiftet 1851, efter at Lov af 20. Juni 1850 havde muliggjort Stiftelsen af slige Institutioner, og efter at Indenrigsministeriet under 6. Dec. 1851 havde stadfæstet Statutter for Foreningen. Foreningens Navn var først: ”Kreditforeningen af Grundejere i Sjællands Stift”, senere udvidedes dens Område og den fik Navn af ”Kreditforeningen af Grundejere i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter”, og endelig i 1854 udvidedes den til at omfatte samtlige Østifter. Foreningen havde først lejet Lokaler i Frederiksberggade, sener byggede den sin egen Ejendom i Kannikestræde, hvor Lokalerne toges i Brug 1860. Endelig opførte den i 1876 sin nuværende Bygning der gentagne Gange er blevet udvidet ved Tilbygninger, hvorhos i 1907 Naboejendommen tilkøbtes.

Adresse: Nørre Voldgade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendom­me paa Landet i Østifterne (Østifternes Hus­mandskreditforening) stiftedes d. 7. sept. 1880 i h. t. lov af 28. maj 1880.

Medstiftere af foreningen og dens første be­styrelse var: højesteretssagfører Ludvig Arnt­zen, kaptajn J. Dons og cand. polit. E. Bilsted.

Nuværende direktion: J. F. Mansfeld Boe (f. 1903), overretssagfører P. Sandholt (f. 1877) og murermester H. P. Hansen (f. 1882).

Adresse: Vestre Boulevard 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift

(Fyens stifts kredit. forening).

Stiftet d. 20. marts 1860.

Kreditforeningens nyeste statuter er stadfæstet af indenrigsministeriet d. 9. december 1936 (m. senere tillæg).

Formålet er at yde uopsigelige lån i såvel by- som landejendomme i Fyens stift.

Repræsentantskabet består af 21 medlem­mer, der vælges af debitorerne distriktsvis.

Nu­værende formand er tømrermester H. J: Stef­fensen, Odense.

Direktionen består af: Aage Jensen (f. 1898), der er direktionens formand siden 1943, P. Ho­vendal (f. 188,8), landbrugskyndig (siden 1942) og Th. Folkmar (f. 1884) (siden 1943).

Den 31. marts 1949 var foreningens samlede udlån efter hovedstol 338.840.850 kr., restgæld 319.235.951 kr., 68 Øre. Reserve- og administra­tionsfonden ejer 9'.594.382 kr. 25 øre.

Adresse: Mageløs 2, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland.

Grundl. d. 29. juli 1893.

Nuværende direktion: landsretssagfører Holger Jepsen, Herning (f. 1894), bygmester J. Møller, Her­ning (f. 1892) og fh. købmand M. Hvirring, Grejsdalen (f. 1891).

Adresse: Bredgade 2, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditforeningen af jydske Landejendomsbe­siddere.

Stiftet den 1. december 1851.

 

Kreditforeningen i Viborg

 

Foreningen yder lån i land-, skov- og ha­vebrugsejendomme samt grundforbedringslån.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage