Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 371
Lino - Lohr

 

Linotol-Kompagniet, fabrik for fugefri gulv­belægning "Linotol".

Grundl. d. 13. maj 1902 af brødrene, cand. polyt. C. P. Drescher (f. 1877, d. 1918) og Harald Drescher (f. 1879).

Si­den 1918 er sidstnævn­te indehaver.

"Linotol" fremstilles såvel til lettere brug som til svær belast­ning og har vun­det stor udbredelse i det moderne byggeri.

Fabriken fremstiller nu tillige et gummi pro­dukt "Plasolium" til gulv- og tagbelægning.

 

Harald Drescher

 

I 1946 stiftedes "Aktieselskabet Linotol for Øerne", med ovennævnte som direktør, hvis formål er at varetage salget af fabrikens pro­dukter til forhandlerne i provinsen.

Adresse: Vester Fælledvej 66, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lion de la Perse A/S, kemisk fabrik.

Denne virksomhed er grundlagt i 1878.

I 1925 omdan­nedes fabrikken til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af selskabets direktion, grosserer H. N. Fusgaard (f. 1894), som til­trådte som direktør i året 1926 og grosserer K. E. Johansen (f. 1914), som tiltrådte i 1945 samt salgschef Ejnar Hintze Holm (f. 1917).

Adresse: Ny Vestergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Lip, købmandsforretning.

Grundl. d. 17. febr. 1856 af købmand Beer (f. 1822, d. 1886).

Indehaver (siden 1923): Peter Lip (f. 1893).

Adresse: Kompagnistræde 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. & O. Lisfeldt, læderhandel.

Grundl. d. 10. dec. 1867 af Salomon Levinsohn og i 1899 overtaget af sønnen, Carl Levinsohn (f. 1857, d. 1938).

Efter dennes død fortsat af hans en­ke, fru Ingeborg Lisfeldt (f. 1879).

I 1940 op­toges sønnen, Oscar Lisfeldt (f. 1910), som medindehaver; sidstnævnte er fra 1. jan. 1950 eneindehaver.

Adresse: Gammel Mønt 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lissau's Cigarfabrik.

Grundl. d. 24. sept. 1897 af Chr. Lissau (f. 1871, d. 1944).

I 1944 overgik fabrikken til sønnen, Max Lissau (f. 1902), der har været tilknyttet virksomheden siden 1916.

Adresse: Nørregade 17, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Lissau, bageri.

Grundl. i 1876 af H. I. Mein­hardt.

Indehaver siden 1944: Gunnar Ole Lis­sau (f. 1915).

Adresse: Vissingsgade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Littrup-Fiil, Hjørring Møbelmagasin.

Grundl. d. 1. febr. 1910 af Christian Littrup­-Fiil (f. 1884), der stadig er indehaver af for­retningen.

Adresse: Springvandsplads, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Livsforsikringsselskaber, se under det enkelte selskabs navn.

 

CARL W. LODBERG´s EFTERFØLGER

Grossererfirma, er grundlagt i 1854 som Glarmesterforretning af C. W. Lodberg (d.1879), efter hvis Død Virksomheden fortsattes og udvidedes til at omfatte Handel med Spejl- og Vinduesglas en gros af den nuværende Indehaver, H. E. Holm.

Adresse: Kompagnistræde 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. A. LODBERG´s ENKE

Spejl-, Kort- og Billedforretning, er grundlagt 1845 af H. A. Lodberg og efter hans Død 1877 fortsat af hans Enke, Thora Lodberg, indtil den ved hendes Død i 1897 overtoges af Svigersønnen, Alex Vincent.

Adresse: Kronprinsessegade 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Otto Lodberg, isenkramforretning.

Grundl. d. 21. okt. 1887 af Otto Lodberg (f. 19. april 1857, d. 17. jan. 1935).

I 1929-30 foretoges en udvidelse og modernisering af forretningen, og den 1. juli 1930 overtoges den af grundlæg­gerens søn, den nuværende indehaver, Poul E. Lodberg (f. 29. jan. 1906).

Adresse: Rådhusstræde 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Lodberg's Eftf., glarmesterfirma.

Grundl. d. 15. okt. 1868 af Peter Christian Wilhelm Lod­berg (f. 1841, d. 1910). Nuværende indehaver:

Gunnar Andersen (f. 1909).

Adresse: Christian d. 9. Gade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Loehrs Kulimport A/S.

I 1853 grundlagde C.W. Loehr (f. 1824, d. 1891) og P. Hansen en kul­importforretning i forbindelse med saltimport og et sejlskibsrederi.

I 1920 skiltes kulimporten ud som selvstændigt aktieselskab.

Nuværende direktør: Anders Jensen (f. 1895).

Adresse: Gothersgade 40, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Loehr's Saltimport A/S,

Den 16. maj 1853 anlagde C. W. Loehr (f. 1824, d. 1891) og P. Hansen et saltværk i forbindelse med kulimport og et sejlskibsrederi.

Midt i tred­serne deltes forretningen, og P. Hansen fort­satte rederivirksomheden alene, medens C. W. Loehr alene drev den Øvrige virksomhed ind­til 1882.

Da blev saltforretningen afstået til Christiansholms Fabrikker, der lod den be­styre af grundlæggerens søn, C. W. Loehr jun. (f. 1859, d. 1928).

Efter faderens død 1891 købte denne virksomheden tilbage.

I 1914 omdannedes de igen forenede kul- og salt­importfirmaer til aktieselskab med C. W. Loehr som bestyrelsesformand og leder af virksomheden.

I 1920 udskiltes kulforretnin­gen som selvstændigt selskab Loehr's Kulim­port A/S (se dette) og firmaet driver nu ude­lukkende import af og en gros handel med salt.

I 1947 overgik samtlige aktiver og passiver i A/S Esbjerg Salt- & Cinders Fabrikker til A/S C. W. Loehr's Saltimport, der viderefører virksomheden under eget navn. Esbjerg Salt- & Cinders Fabrikker var en fortsættel­se af et ældre firma, der var grundlagt i 1895 af H. Pagh (f. 1859, d. 1922) og som d. 1. jan. 1901 var blevet omdannet til et aktieselskab.

C. W. Loehr's Saltimport's aktiekapital er 200.000 kr.

Bestyrelsen består af direktør Asker Thau­low (f. 8. febr. 1884), der er formand. lands­retssagfører P. A. Gudsøe (f. 5. aug. 1876) og købmand Frederik Duus (f. 19. febr: 1873).

I 1936 tiltrådte V. Juhl (f. 6. juni 1886) som forretningsfører og i 1947 som direktør for selskabet.

Adresse: Prinsessegade 93 A, Fredericia

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. B. LOHRER

Grossererfirma. Den 2. Dec. 1852 grundlagde Carl B. Lohrer (f. 1827 i Regensburg, d. 1892) en Cigar- og Tobaksforretning en gros & en detail, i Forbindelse med Adolph Svane, under Firma C. Lohrer & Co.

I 1853 udtrådte Adolph Svane, medens C. B. Lohrer fortsatte under det tidligere Firmanavn og efterhånden optog Agenturvirksomhed i Varer og Assurance; i 1865 fik han Borgerbrev som Grosserer. Cigarforretningen (i Gothersgade) solgtes i 1873 til G. Anholm og ophørte 1880. Det oprindelige Firma udvidedes i flere Retninger. Efter C. B. Lohrers Død i 1892 fortsattes hans Virksomhed under Firma C. B. Lohrer af hans Enke, Caroline M. Amalie Lohrer (f.1829, d. 1905), der i 1896 optog Sønnerne, Carl Borromæus Lohrer (f.1861), George Johannes Lohrer (f.1868) og Ansgar Lohrer (f.1870) i Firmaet.

I 1894 var Glasforsikringen bleven udskilt som selvstændig Virksomhed under Firma Dansk Glasforsikrings Aktieselskab ”Prudentia” med Firmaet C. B. Lohrer som Forretningsfører.

Adresse: Adelgade 31, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. B. Lohrer A/S, grossererfirma.

Grundl. d. 2. dec. 1852 af Carl B. Lohrer (f. 1827, d. 1892). Omdannet til aktieselskab i 1946. Nuværende direktion: sønnesønnen, C. B. Lohrer (f. 1908) og B. Kjær (f. 1905).

Adresse: Store Kongensgade 90, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage