Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 493
Prov - Raet
 
Chr. Provstgaard's Eftf. ved Brdr, Clemmensen, kolonial, korn, foderstoffer og brændsel.
Grundl. d. 30. aug. 1878 af A. Soelberg (d.
1922).
Indehavere (siden 1942): brødrene Tage Clemmensen (f. 1912)
og
Holger Clemmensen (f.1916).

Adresse: Havnegade 15, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Prytz, repræsentation og eneforhandling for udenlandske fabrikker i elektricitets-
og radiobranchen.
Grundl. i 1911 af Holger Prytz (f. 1889), som fremdeles er indehaver af forretningen. Holger Prytz blev i 1947 dommer i sø- og handelsretten og er medlem af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen.

Adresse: Rådhusstræde 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


P. Præstrud
& Co., modevarer en gros.
Grundl. d. 1. maj 1911 af Peter Præstrud (f. 1870, d. 1949); i 1926 optog han sin søn, Povl Præstrud (f 1900). som medindehaver; denne er siden 1931 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Palægade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Præstø Apotek.
Oprettet d. 12. juni 1816
som filialapotek til Vordingborg Apotek.
Selvstændig apotek i 1842 med H. C. Aarsleff (f. 1812, d. 1878) som første indehaver. Indehaver (siden 1941): F. H. Bay (f. 1883).

Adresse: Adelgade 55, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Præstø Avis.
Grundl. d. 1. okt. 1858 af Chr. Jul. Stilling (f.
1832).
Ejes siden 1890
af Næstved Tidende.
Nuværende redaktør: Kr. Bruun (f. 1892).

Adresse: Adelgade 71, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Pørksen, handel med byggematerialer og kulferretning.
Grundl. i 1862
af N. Brinck.
Den 1. maj 1892 overtaget af Peter Pørksen (f. 1857, d. 1937) og d. 1. maj 1932 af Johannes Peter Pørksen (f. 1892).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. QUAADE & SØN

Grossererfirma, er grundlagt 1856 af Joh. Peter Lorenz Quaade (f. 1827, d. 1889). I 1864 gik han i Kompagni med N. C. Kracke, med hvem han virkede under Firma J. P. Quaade & Kracke, indtil 1882, da sidstnævnte udtrådte, og Sønnen, Christian Veleur Quaade (f. 1860) indtrådte i Forretningen, som derefter fik Firmanavnet J. P. Quaade & Søn, af hvilket C. V. Quaade blev Eneindehaver ved Faderens Død.

Adresse: Amaliegade 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. H. Quedens ved Peter Sørensen, manufakturforretning en gros og en detail.
Grundl. d. 1. maj 1831 af Johannes Harboe Quedens (i 1801 i Klangsbøl præstegård, d. 1877), efter hvis død den fortsattes af hans søn, Anton Christian Quedens (f. 1842, d. 1910), Som i1909 overdrog forretningen til sin søn, Johannes Harboe Quedens (f. 1868, d.
1948).
I 1936 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Peter Sørensen (f. 1892).

Adresse: Storegade, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. A. Qvade & Co. A/S, korn-, foderstof-, kunstgødnings- og brændselsforretning en gros samt kolonial en detail.
Grundl. d. 1. maj 1843 af kgl. agent Carl Anton Qvade (f. 1818, d.
1900).
I 1850 erhvervedes den købmandsgård,
hvor virksomheden siden har haft til huse.
Omdannet til aktieselskab i
1900.
Direktør: V. Knudsen (f. 1890).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

L. H. Qvesehl, møbelforretning.
Grundl. d. 10. april 1902 af L. H. Qvesehl (f. 1876, d.
1930).
I 1930 overtaget af enken, fru Anna Emilie Qvesehl og sønnen, Harding J. Qvesehl (f. 1907).
Adresse: Søndergade 9, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Qvist's analytisk-kemiske Laboratorium.
Grundl. i 1892
af A. E. Qvist.
Siden 1932 har civilingeniør T. A. Thomsen (f. 1903) været indehaver af firmaet.

Adresse: Marselis Boulevard 169, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. D. QVIST & Co.

Bogtrykkeri, er grundlagt omkring 1814 af E. Christensen, efter hvem det overtoges af J. D. Qvist (d. 1866), der optog H. Levisom (f. 1811, d. 1875) som Kompagnon. Efter Levisons Død gik Forretningen over til hans Enke og lededes af hans Søn, V. F. Levison (f. 1854, d. 1888) som Prokurist. V. F. Levisons Moder fortsatte Forretningen til sin Død 1892. A. G. Larsen (f. 1843, d. 1906), der var gift med V. F. Levisons Enke, indførtes, efter at Levisons Enke en kort Tid havde stået som ansvarshavende i Firmaregistret som sådan.

I 1905 optoges E. H. Levison (f. 1880) i Firmaet og fra 1906 er han Eneindehaver.

Adresse: Snaregade 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. D. Qvist & Komp. A/S, bogtrykkeri.
Grundl. 1792
af hof-bogtrykker Niels Christensen.
Omdannet til aktieselskab i
1926.
Direktør siden 1926: Elith Bloch (f. 1888).

Adresse: Snaregade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Raackmann A/S, papirvarefabrik, papir en gros, maskinposefabrik.
Grundl. d. 2. nov. 1897 af N. Raackrnann (f. 16. febr. 1874).

Ved tilbygninger i årenes løb, sidst i 1950, har fabriken nu et gulvareal af 7000 m2.

Den 1. jan. 1938 overgik firmaet til et familie-aktieselskab, der fortsætter det gamle
firma med grundlæggeren og sønnen, firmaets mangeårige medarbejder, konsul Kai Raackmann (f. 17. dec. 1899), som direktører.

Adresse: Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

RAAVADDAM´s FABRIKKER, A/S

Raadvad var oprindelig en Melmølle, som Frederik III 1664 skænkede Overtøjmester Peter Kalthoff, der indrettede den til ”Slibe- og Pulvermølle”. Ejendommen gik ved hans Død 1672 atter over til Kronen, som drev Krudtmøllen indtil 1758, da Frederik V gav sin Kammertjener  senere Justitsraad Nic. J. Jessen Skøde på den til Anlæggelse af et Filehuggeri. Jessen gik imidlertid fallit 1765 og ved Auktion 1767 gik Raadvad over til Københavns Isenkræmmerlav, der indrettede den til Slibe- og Polermølle. Ved Lavets Ophør (1857) overtoges den af et Interessentskab, og 1894 omdannedes Virksomheden til A/S med nuværende Navn.

Raadvaddam kaldtes længe ”Fileværket”. Det hidrører fra, at man her for første Gang tilvirkede File i det Store. Omtrent samtidig med Filehuggeriet optoges Fabrikation af Knive. Raadvaddam er således en af de allerældste Knivefabrikker i Europa.

Adresse: Nørre Voldgade 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Raadvad Knivfabriker A/S. Raadvad var oprindelig en melmølle under kronens eje, men
i 1664
skænkede Frederik d. III møllen til overtøj mester Peter Kalthoff, der indrettede
den til slibe- &
pulvermølle.
Senere har Raadvad været drevet som krudtmølle, filehuggeri, slibe- og poler mølle og siden 1758
som knivfabrik.
I 1894
omdannedes virksomheden til et aktieselskab.
I 1921
blev selskabet sammensluttet med A/S Scania-Vabis og antog det
nuværende navn A/S Raadvad Knivfabrik under moderselskabet A/S Scania-Vabis
&
Raadvaddam.
Direktør (siden 1947): Kaj Gradert (f. 1904).

Adresse: Lyøvej 20, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. V. RAASCHOU & SØN

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1827. Grundlæggerens Søn Hans Peter Raaschou, optoges i 1865 som Kompagnon, og efter Faderens Død fortsatte han Forretningen alene indtil 1891, da Lauritz Carl Baastrup indtrådte i Firmaet, af hvilket denne siden Raaschous Død i 1908 er Eneindehaver.

Adresse: Bredgade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. V. Raaschou & Søn A/S, vinhandlerfirma,
grundl. 1827, se Lorentz Petersen A/S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. G. RAASCHOU

Vinhandler, er grundlagt 1852 af H. G. Raaschou (f. 1827, d. 1901), efter hvis Død Forretningen overgik til A. V. Raaschou (f. 1867).

Adresse: Niels Juels Gade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. G. Raaschou's kemiske Fabrik A/S.
Grundl. i 1903 af exam. pharm. P. G. Raaschou (f. 1873), der drev fabrikken som eneindehaver indtil 1942, i hvilket år den overtoges af aktieselskabet Lion de la Perse (se dette).

Adresse: Ingerslevgade 134-136, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Rademacher, købmandsforretning.
Grundl. i 1879 af A. C. Petersen; overtaget i 1886 af J. P. Rademacher (f. 1846, d. 1925). Indehaver siden 1925: fru M. Rademacher (f. 1881).

Adresse: Sølystvej 17, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Wilh. Raetzel, bandagistforretning.
Grundl. d. 18. okt. 1907 af A. Wilh. Raetzel (f. 1879, d.
1932).
Indehaver (siden 1932): enkefru Estrid Raetzel (f.
1882).
Adresse: Østerågade 3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage